Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. - Dz.U.2012.240 - OpenLEX

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.240

Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 22 lutego 2012 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Na podstawie art. 187 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowycb z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, realizowanych ze środków budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zwanych dalej "zadaniami".
Wzór sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań przez:
1)
gminy - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
powiat - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
samorząd województwa - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Gmina, powiat oraz samorząd województwa składają wojewodzie sprawozdania z wykonywania zadań za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 31 lipca danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
2. 
Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie półroczne z wykonywania zadań ministrowi właściwemu do spraw rodziny za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca - w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku oraz za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia 20 lutego roku następnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

Organ sporządzający sprawozdanie

Wojewoda/Gmina*:

Adres:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od .................. do ....................

Tabela A. Rodziny wspierające

Lp.WyszczególnienieLiczba rodzin
123
1.Rodziny wspierające, w tym:
1.1.ustanowione w okresie sprawozdawczym
1.2.rozwiązane w okresie sprawozdawczym

___________________________

* Niepotrzebne skreślić.

1.3.pomagające w opiece i wychowaniu dziecka
1.4.pomagające w prowadzeniu gospodarstwa domowego
1.5.pomagające w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych
2.Rodziny wspierające, z tego pomagające w okresie:
2.1.do 3 miesięcy
2.2.powyżej 3 do 12 miesięcy
2.3.powyżej 1 roku
3.Rodziny, które korzystały z pomocy rodzin wspierających1)

1) Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy rodziny wspierającej wykazywana jest tylko jeden raz.

Tabela B. Asystenci rodziny

Lp.WyszczególnienieWykonanie
123
1.Liczba asystentów rodziny w gminie, z tego:
1.1.zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy
1.2.zatrudnionych na podstawie umów o świadczenie usług
2.Liczba asystentów rodziny zatrudnionych przez:
2.1.jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego, w tym:
2.1.1.ośrodek pomocy społecznej
2.2.inny podmiot na zlecenie gminy
3.Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi asystentów rodziny (w zł), z tego:
3.1.finansowane z budżetu gminy
3.2.finansowane z innych źródeł
4.Liczba rodzin zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny
5.Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny, z tego:
5.1.do 3 miesięcy
5.2.powyżej 3 do 12 miesięcy
5.3.powyżej 1 roku
6.Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną1)
7.Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę, w tym:
7.1.ze względu na osiągnięcie celów
7.2.ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę
7.3.ze względu na brak efektów
7.4.ze względu na zmianę metody pracy
8.Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny2)

1) Przeciętny czas pracy asystenta z rodziną podaje się w miesiącach z dokładnością do jednego miesiąca, wykazując miesiąc rozpoczęty jako miesiąc pełny.

2) Narastająco od początku roku. Każda rodzina korzystająca z pomocy asystenta wykazywana jest tylko jeden raz.

Tabela C. Placówki wsparcia dziennego

Lp.WyszczególnienieOgółemw tym placówek/w placówkach

prowadzonych przez inne podmioty

niż gmina

1234
1.Liczba placówek wsparcia

dziennego, w tym prowadzone

w formie:

1.1.opiekuńczej
1.2.specjalistycznej
1.3.pracy podwórkowej

realizowanej przez

wychowawcę

2.Liczba miejsc
3.Przeciętna liczba

umieszczonych dzieci1)

4.Wydatki (w zł)2)

1) Przeciętną liczbę umieszczonych dzieci oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez

liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

2) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Osoba sporządzająca sprawozdanie

imię i nazwisko:

telefon:

e-mail:

podpis:

data:

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową – ujmuje się wydatki faktycznie poniesione.

3. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje

się wartość "0".

5. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie "w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast "z tego" oznacza sumę zupełną.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

Organ sporządzający sprawozdanie

Wojewoda/Powiat*:

Adres:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

za okres od ..................... do .......................

Tabela A. Rodzinna piecza zastępcza - udzielone świadczenia

Lp.WyszczególnienieRodziny zastępcze spokrewnioneRodziny zastępcze niezawodoweRodziny zastępcze zawodoweRodzinny dom dzieckaRodziny pomocowe
Liczba świadczeńWydatki

w zł

Liczba świadczeńWydatki

w zł

Liczba świadczeńWydatki w złLiczba świadczeńWydatki w złLiczba świadczeńWydatki

w zł

ogółemw tym

podwyższone

ogółemw tym

podwyższone

ogółemw tym

podwyższone

ogółemw tym

podwyższone

ogółemw tym

podwyższone

1234567891011121314151617
1.Świadczenia dla rodzin zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka, z tego:
1.1.świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonego dziecka

_______________________

* Niepotrzebne skreślić.

1.2.dodatek z tytułu

niepełnospraw-

ności dziecka

1.3.dodatek z tytułu

umieszczenia

dziecka

w pieczy

zastępczej, na

podstawie

przepisów

o postępowaniu

w sprawach

nieletnich

xxxxxxxxx
1.4.świadczenie

jednorazowe

na pokrycie

niezbędnych

wydatków

związanych

z potrzebami

przyjmowanego

dziecka

1.5.świadczenie

jednorazowe

lub okresowe

na pokrycie

wydatków

związanych

z wystąpieniem

zdarzeń

losowych lub

innych zdarzeń

mających wpływ na

jakość sprawowanej

opieki

1.6.dofinansowanie

do wypoczynku

dziecka poza

miejscem

zamieszkania

1.7.środki

finansowe na

utrzymanie

lokalu

mieszkalnego

w budynku

wielorodzinnym

lub domu

xxxxXX
jednorodzinnego
1.8.świadczenie na

pokrycie

kosztów

przeprowadzenia

niezbędnego

remontu

xxxxxxxxxxxx
1.9.środki

finansowe na

pokrycie

kosztów

związanych

z remontem lub

ze zmianą

lokalu

xxxxxxxxxxxxX
1.10.Środki

finansowe na

pokrycie innych

nieprzewidzianych

kosztów

związanych

z opieką

i wychowaniem

dziecka oraz

funkcjonowaniem

rodzinnego

domu dziecka

xxxxxxxxxxxxX
2.Wysokość

wydatków na

opiekę

i wychowanie

dziecka

pokrytych przez

gminę właściwą

ze względu na

miejsce

zamieszkania

dziecka przed

umieszczeniem

go po raz

pierwszy

w pieczy

zastępczej,

z tego poniesione

w wysokości:

2.1.10% w pierwszym

roku

x
pobytu dziecka

w pieczy

zastępczej

2.2.30% w drugim

roku pobytu

dziecka

w pieczy

zastępczej

x
2.3.50% w trzecim roku

i następnych

latach pobytu

dziecka

w pieczy

zastępczej

x
3.Pomoc dla

osoby

usamodzielnianej,

z tego:

xXX
3.1.na

kontynuowanie

nauki

xXX
3.2.na

usamodzielnienie

xXX
3.3.na

zagospodarowanie

xxx
3.4.w uzyskaniu

odpowiednich

warunków

mieszkaniowych

xxxxxxxxxxx
3.5.w uzyskaniu

zatrudnienia

xxxxxxxxxxx

Tabela B. Rodzinna piecza zastępcza - wynagrodzenia wraz z pochodnymi

Lp.WyszczególnienieLiczba wypłaconych wynagrodzeń/świadczeńWydatki w zł
ogółemw tym podwyższone
12345
1.Wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, z tego:
1.1.za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w tym:
1.1.1.świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej
1.2.za okres pełnienia funkcji pogotowia rodzinnego, w tym:
1.2.1.dodatek dla rodziny, w której przebywa przez okres dłuższy niż 10 dni w miesiącu

kalendarzowym więcej niż troje dzieci lub co najmniej jedno dziecko legitymujące

się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

2.Wynagrodzenia dla osób prowadzących rodzinny dom dziecka, w tym:
2.1.świadczenie za pełnienie funkcji rodziny pomocowej
3.Wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w rodzinnym domu

dziecka, z tytułu:

x
3.1.umowy o pracęx
3.2.umowy o świadczenie usługx
4.Wynagrodzenia dla zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych w rodzinie zastępczej

zawodowej lub rodzinie zastępczej niezawodowej, z tytułu:

x
4.1.umowy o pracęx
4.2.umowy o świadczenie usługx

Tabela C. Instytucjonalna piecza zastępcza - wydatki i udzielone świadczenia

Lp.WyszczególnienieLiczba świadczeńWydatki w zł1)
ogółemw tym

w placówkach

prowadzonych na

zlecenie powiatu

w tym podwyższoneogółemw tym

w placówkach

prowadzonych

na zlecenie

powiatu

1234567
1.Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego

typu:

xxx
1.1.socjalizacyjnegoxxx
1.2.interwencyjnegoxxx
1.3.specjalistyczno-terapeutycznegoxxx
1.4.rodzinnego
2.Wysokość średnich miesięcznych wydatków

przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo

środków finansowych na utrzymanie dziecka

w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz

środków finansowych na bieżące

funkcjonowanie placówki, pokrytych przez

gminę właściwą ze względu na miejsce

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go

po raz pierwszy w pieczy zastępczej, z tego

poniesione w wysokości:

xxx
2.1.10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej

xxx
2.2.30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy

zastępczej

xxx
2.3.50% w trzecim roku i następnych latach pobytu

dziecka w pieczy zastępczej

xxx
3.Pomoc dla osoby usamodzielnianej, z tego:
3.1.na kontynuowanie nauki
3.2.na usamodzielnienie
3.3.na zagospodarowanie
3.4.w uzyskaniu odpowiednich warunków

mieszkaniowych

xxx
3.5.w uzyskaniu zatrudnieniaxxx

1) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Tabela D. Informacja statystyczna na temat rodzinnej pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka
ogółempowstałe w okresie

sprawozdawczym

Rozwiązane w okresie

sprawozdawczym

12345
1.Rodziny zastępcze spokrewnione, z tego:
1.1.z 1 przyjętym dzieckiem
1.2.z 2 przyjętych dzieci
1.3.z 3 i więcej przyjętych dzieci
2.Rodziny zastępcze niezawodowe, z tego:
2.1.z 1 przyjętym dzieckiem
2.2.z 2 przyjętych dzieci
2.3.z 3 przyjętych dzieci
2.4.z 4 i więcej przyjętych dzieci
3.Rodziny zastępcze zawodowe, z tego:
3.1.bez dziecka
3.2.z 1 przyjętym dzieckiem
3.3.z 2 przyjętych dzieci
3.4z 3 przyjętych dzieci
3.5z 4 i więcej przyjętych dzieci
4.Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, z tego:
4.1.bez dziecka
4.2.z 1 przyjętym dzieckiem
4.3.z 2 przyjętych dzieci
4.4.z 3 przyjętych dzieci
4.5.z 4 i więcej przyjętych dzieci
5.Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne, z tego:
5.1.bez dziecka
5.2.z 1 przyjętym dzieckiem
5.3.z 2 przyjętych dzieci
5.4.z 3 przyjętych dzieci
5.5.z 4 i więcej przyjętych dzieci
6.Rodzinne domy dziecka, z tego:
6.1.bez dziecka
6.2.z 1-3 przebywających dzieci
6.3.z 4-8 przebywających dzieci
6.4.z 9 i więcej przebywających dzieci

Tabela E. Informacja statystyczna na temat instytucjonalnej pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieOgółemw tym placówki

prowadzone na

zlecenie powiatu

1234
1.Liczba placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym pełniące funkcję:
1.1.socjalizacyjną
1.2.interwencyjną
1.3.specjalistyczno-terapeutyczną
1.4.rodzinną
2.Miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przeciętnie), z tego w pełniących funkcję1):
2.1.socjalizacyjną
2.2.interwencyjną
2.3.specjalistyczno-terapeutyczną
2.4.rodzinną
3.Dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (przeciętnie), z tego w pełniących funkcję2):
3.1.socjalizacyjną
3.2.interwencyjną
3.3.specjalistyczno-terapeutyczną
3.4.rodzinną
4.Osoby zatrudnione w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, w tym:
4.1.zajmujące się opieką i wychowaniem

1) Należy podać przeciętną liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, dzieląc sumę liczby miejsc w poszczególnych dniach okresu

sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednego miejsca. W wierszach 2.1.-2.4.

każde z miejsc należy wykazać tylko raz.

2) Przeciętną liczbę dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych

dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

Tabela F. Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej
dzieci umieszczone

w pieczy zastępczej

ogółem

do 3 miesięcypowyżej

3 do 6

miesięcy

powyżej 6

do 12

miesięcy

powyżej 1

roku do 2 lat

powyżej 2

lat do 3 lat

powyżej 3 lat
123456789
1.Rodziny zastępcze spokrewnione
2.Rodziny zastępcze niezawodowe
3.Rodziny zastępcze zawodowe, w tym pełniące

funkcję:

3.1.pogotowia rodzinnego
3.2.specjalistyczną
4.Rodzinne domy dziecka
5.Placówki opiekuńczo wychowawcze, z tego

pełniące funkcję:

5.1.socjalizacyjną
5.2.interwencyjną
5.3.specjalistyczno-terapeutyczną
5.4.rodzinną

Tabela G. Dzieci w pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci
w rodzinach

zastępczych

spokrewnionych

w rodzinach

zastępczych

niezawodowych

w rodzinach zastępczych zawodowychw rodzinnych

domach

dziecka

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
ogółemw tym

pełniących

funkcję

pogotowia

rodzinnego

w tym

pełniących

funkcję

specjalistyczną

ogółemtypu

socjalizacyjnego

typu

interwencyjnego

typu

specjalistyczno-

terapeutycznego

typu

rodzinnego

12345678910111213
1.Dzieci w pieczy

zastępczej

w wieku1):

1.1.poniżej 1 roku
1.2.od 1 roku -3 lat
1.3.4- 6 lat
1.4.7-13 lat
1.5.14-17 lat
1.6.18-24 lat
2.Dzieci

umieszczone

w pieczy

zastępczej,

z tego na

skutek2):

2.1.sieroctwa
2.2.półsieroctwa
2.3.uzależnienia

rodziców, w tym:

2.3.1.od alkoholu
2.4.przemocy

w rodzinie

2.5.bezradności

w sprawach

opiekuńczo-

-wychowawczych

2.6.niepełnosprawno-

ści co najmniej

jednego

z rodziców

2.7.długotrwałej lub

ciężkiej choroby

co najmniej

jednego

z rodziców

2.8.ubóstwa
2.9.bezrobocia
2.10.nieodpowiednich

warunków

mieszkaniowych

2.11.pobytu za

granicą co

najmniej jednego

z rodziców (praca

zarobkowa)

2.12.inne
3.Dzieci

cudzoziemców

4.Małoletnie matki

1) Liczbę dzieci w pieczy zastępczej wykazuje się łącznie z dziećmi cudzoziemców oraz nieletnimi matkami.

2) W wierszach 2.- 2.12. każde dziecko wykazuje się tylko w jednym wierszu. Dotyczy to wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Tabela H. Napływ dzieci do pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci
w rodzinach

zastępczych

spokrewnionych

w rodzinach

zastępczych

niezawodowych

w rodzinach

zastępczych

zawodowych

w rodzinnych

domach dziecka

w instytucjonalnej

pieczy zastępczej

1234567
1.Liczba dzieci do 18. roku życia

umieszczonych w pieczy zastępczej, z tego:

1.1.z rodziny naturalnej
1.2.z rodzinnej pieczy zastępczej
1.3.z instytucjonalnej pieczy zastępczej
1.4.inne

Tabela I. Odpływ dzieci z pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci z poprzednich okresów, które ubyły w okresie sprawozdawczym, z tego:
z rodzin

zastępczych

spokrewnionych

z rodzin

zastępczych

niezawodowych

z rodzin

zastępczych

zawodowych

z rodzinnych

domów dziecka

z instytucjonalnej

pieczy zastępczej

1234567
1.Dzieci do 18. roku życia z tego, które:
1.1.powróciły do rodziny naturalnej
1.2.zostały umieszczone w rodzinnej pieczy

zastępczej

1.3.zostały umieszczone w instytucjonalnej

pieczy zastępczej

1.4.zostały przysposobione
1.5.zostały umieszczone w młodzieżowym

ośrodku wychowawczym

1.6.inne
2.Dzieci powyżej 18. roku życia, z tego,

które:

2.1.powróciły do rodziny naturalnej
2.2.założyły własne gospodarstwo domowe,

w tym:

2.2.1.wyjechały za granicę
2.3.inne

Tabela J. Organizacja pieczy zastępczej na poziomie powiatu

Lp.WyszczególnienieWykonanie
123
1.Liczba organizatorów w powiecie, z tego będących:
1.1.jednostką organizacyjną powiatu, w tym:
1.1.1.powiatowym centrum pomocy rodzinie
1.2.innym podmiotem działającym na zlecenie powiatu
2.Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie, z tego:
2.1.zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną powiatu
2.2.zatrudnionych przez inny podmiot działający na zlecenie powiatu
3.Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatorów rodzinnej

pieczy zastępczej, z tego:

3.1.zatrudnionych przez jednostkę organizacyjną powiatu
3.2.zatrudnionych przez inny podmiot działający na zlecenie powiatu
4.Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi

pracowali/pracują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej1)

5.Liczba rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka, z którymi pracują

koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

6.Liczba rodzin, którym udzielono porad w ramach poradnictwa specjalistycznego
7.Liczba udzielonych porad w ramach poradnictwa specjalistycznego
8.Liczba rodzin, w których poradnictwo doprowadziło do pozostania dziecka

w rodzinie

9.Liczba dzieci, które na skutek poradnictwa pozostały w rodzinie

1) Narastająco od początku roku. Rodzina korzystająca z pomocy koordynatora wykazywana jest tylko jeden raz.

Tabela K. Placówki wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym

Lp.WyszczególnienieOgółemw tym placówek/w placówkach

prowadzonych przez inne podmioty

niż powiat

1234
1.Liczba placówek wsparcia

dziennego, w tym prowadzone

w formie:

1.1.opiekuńczej
1.2.specjalistycznej
1.3.pracy podwórkowej

realizowanej przez

wychowawcę

2.Liczba miejsc
3.Przeciętna liczba

umieszczonych dzieci1)

4.Wydatki (w zł)2)

1) Przeciętną liczbę umieszczonych dzieci oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę

dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

2) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Tabela L. Szkolenia w zakresie pieczy zastępczej

Lp.Szkolenie dla:Liczba osób przeszkolonychWydatki na przeprowadzone szkolenia (w zł)
1234
1.Kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione
2.Kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe
3.Kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe
4.Kandydatów na prowadzących rodzinne domy dziecka
5.Kandydatów na pełnienie funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
6.Rodzin zastępczych
7.Prowadzących rodzinne domy dziecka
8.Dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Osoba sporządzająca sprawozdanie

imię i nazwisko:

telefon:

e-mail:

podpis:

data:

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

3. W tabeli B oraz tabeli J wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

4. W tabeli C w wierszach 3.-3.5. ujmuje się wszystkie wydatki ponoszone na pomoc dla osób usamodzielnianych, także osób opuszczających regionalne

placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

5. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast w kolumnach - cały okres

przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

6. W tabeli G, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał największy

wpływ.

7. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się

wartość "0". Pól oznaczonych znakiem "x" nie wypełnia się.

8. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie "w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast "z tego" oznacza sumę zupełną.

)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

Organ sporządzający sprawozdanie

Wojewoda/Samorząd województwa*:

Adres:

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez samorząd województwa zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy

zastępczej

za okres od ........................... do .........................

Tabela A. Instytucjonalna piecza zastępcza udzielone świadczenia

Lp.WyszczególnienieLiczba świadczeńWydatki w zł1)
ogółemogółem
1234
1.Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne
2.Interwencyjne ośrodki preadopcyjne
3.Wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka

pokrytych przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed

umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, z tego

poniesione w wysokości:

3.1.10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej

__________________________

* Niepotrzebne skreślić.

3.2.30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
3.3.50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej

1) W ramach wydatków wykazuje się wydatki bieżące.

Tabela B. Instytucjonalna piecza zastępcza placówki, zatrudnienie

Lp.WyszczególnienieLiczba

placówek

Przeciętna

liczba

miejsc1)

Przeciętna

liczba

umieszczonych

dzieci2)

Liczba osób zatrudnionych
ogółemw tym

zajmujących

się opieką

i

wychowaniem

1234567
1.Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne:
1.1.w tym prowadzone na zlecenie samorządu województwa
2.Interwencyjne ośrodki preadopcyjne
2.1.w tym prowadzone na zlecenie samorządu województwa

1) Przeciętną liczbę miejsc w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych oblicza się, dzieląc sumę liczby miejsc

w poszczególnych dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością

do jednego miejsca.

2) Przeciętną liczbę dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oblicza się, dzieląc sumę liczby dzieci umieszczonych w poszczególnych

dniach okresu sprawozdawczego przez liczbę dni funkcjonowania placówki w okresie sprawozdawczym, podając z dokładnością do jednej osoby.

Tabela C. Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci
Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczneInterwencyjne ośrodki

preadopcyjne

1234
1.Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej w wieku1):
1.1.poniżej 1 roku
1.2.od 1 roku –3 latx
1.3.4– 6 latx
1.4.7–13 latx
1.5.14–17 latx
1.6.18– 24 latx
2.Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, z tego na

skutek2):

2.1.sieroctwa
2.2.półsieroctwa
2.3.uzależnienia rodziców, w tym:
2.3.1.od alkoholu
2.4.przemocy w rodzinie
2.5.bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
2.6.niepełnosprawności co najmniej jednego z rodziców
2.7.długotrwałej lub ciężkiej choroby co najmniej jednego

z rodziców

2.8.ubóstwa
2.9.bezrobocia
2.10.nieodpowiednich warunków mieszkaniowych
2.11.pobytu za granicą co najmniej jednego z rodziców (praca

zarobkowa)

2.12.inne
3.Dzieci cudzoziemców
4.Małoletnie matki

1) Liczbę dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej wykazuje się łącznie z dziećmi cudzoziemców oraz nieletnimi matkami.

2) W wierszach 2.- 2.12. każde dziecko wykazuje się tylko w jednym wierszu. Dotyczy to wszystkich dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Tabela D. Napływ dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci
Regionalne placówki

opiekuńczo-terapeutyczne

Interwencyjne ośrodki

preadopcyjne

1234
1.Liczba dzieci do 18. roku życia umieszczonych

w instytucjonalnej pieczy zastępczej, z tego:

1.1.z rodziny naturalnej
1.2.z rodzinnej pieczy zastępczej
1.3.z instytucjonalnej pieczy zastępczej
1.4.inne

Tabela E. Odpływ dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci
Regionalne placówki

opiekuńczo-terapeutyczne

Interwencyjne ośrodki

preadopcyjne

1234
1.Dzieci do 18. roku życia, które:
1.1.powróciły do rodziny naturalnej
1.2.zostały umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej
1.3.zostały umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej
1.4.zostały przysposobione
1.5.inne
2.Dzieci powyżej 18. roku życia, które:x
2.1.powróciły do rodziny naturalnejx
2.2.założyły własne gospodarstwo domowex
2.3.wyjechały za granicęx
2.4.innex

Tabela F. Okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej

Lp.WyszczególnienieLiczba dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej
umieszczone

w pieczy

zastępczej

ogółem

do 3 miesięcypowyżej 3 do 6

miesięcy

powyżej 6 do 12

miesięcy

powyżej 1 roku

do 2 lat

powyżej

2 lat do 3

lat

powyżej

3 lat

123456789
1.Regionalne placówki opiekuńczo-

terapeutyczne

2.Interwencyjne ośrodki preadopcyjnexxx

Tabela G. Informacja statystyczna na temat działalności ośrodków adopcyjnych

Lp.WyszczególnienieLiczba ośrodków/rodzin/osób

przeszkolonych/procedur/konsultacji

123
1.Ośrodki adopcyjne
1.1.prowadzone przez samorząd województwa
1.2.prowadzone przez podmiot na zlecenie samorządu

województwa

2.Poradnictwo prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla:
2.1.rodzin przysposabiających
2.2.rodzin naturalnych
3.Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla

kandydatów na rodziny przysposabiające

4.Procedura zakończona przysposobieniem krajowym
5.Procedura zakończona przysposobieniem

międzynarodowym

6.Konsultacje postadopcyjne

Tabela H. Informacja finansowa na temat działalności ośrodków adopcyjnych

Lp.WyszczególnienieKwota w zł
123
1.Wysokość planowanych w danym roku

wydatków z zakresu organizowania

i prowadzenia ośrodków adopcyjnych

2.Otrzymana z budżetu państwa w danym

okresie sprawozdawczym dotacja na

organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych

3.Wydatki na obsługę zadania z zakresu

organizowania i prowadzenia ośrodków

adopcyjnych, w tym:

3.1.wydatki na wynagrodzenia wraz

z pochodnymi

3.2.wydatki inwestycyjne
4.Wydatki na obsługę zadania z zakresu

organizowania i prowadzenia ośrodków

adopcyjnych sfinansowane z dotacji

z budżetu państwa

5.Dochody z tytułu szkoleń dla kandydatów

do przysposobienia

Osoba sporządzająca sprawozdanie

imię i nazwisko:

telefon:

e-mail:

podpis:

data:

OBJAŚNIENIA:

1. Sprawozdanie sporządza się według stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.

2. Sprawozdanie sporządza się metodą kasową - ujmuje się wydatki faktycznie poniesione i liczbę rzeczywiście wypłaconych świadczeń.

3. W tabeli C, w przypadku kilku towarzyszących sobie przyczyn umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, należy uwzględnić czynnik, który miał

największy wpływ.

4. W tabeli F w wierszach uwzględnia się bieżące miejsce przebywania dziecka na koniec okresu sprawozdawczego, natomiast

w kolumnach – cały okres przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

5. W tabeli H wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oznaczają wydatki ponoszone przez pracodawcę i przez pracownika.

6. We wszystkich tabelach poszczególne pola wypełnia się wartościami liczbowymi. Gdy dane zjawisko nie występuje, w odpowiednich polach wpisuje się

wartość "0". Pól oznaczonych znakiem "x" nie wypełnia się.

7. Użyte w sprawozdaniu sformułowanie "w tym" oznacza sumę niezupełną, natomiast "z tego" oznacza sumę zupełną.