Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.
§  4.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 2, za pierwszy kwartał 2016 r., wojewoda przekazuje w terminie do 10. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie tego kwartału.