Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.
§  2. 
1.  Gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz informacje o wypłaconych zasiłkach dla opiekunów, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, sporządzone na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych zasiłków dla opiekunów, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2.  Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
3.  Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.