Dziennik Ustaw

Dz.U.2007.71.475

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2009 r.
§  7. Wzór formularza informacji, o której mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.