§ 5. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach... - Dz.U.2012.1147 - OpenLEX

§ 5. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposób jej dokumentowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1147

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.
§  5.
1.
Sędzia sporządza sprawozdanie z przebiegu kontroli w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)
wskazanie terminu przeprowadzonej kontroli;
2)
wskazanie okresu objętego kontrolą i szczegółowego przedmiotu kontroli;
3)
ocenę sposobu wykonania zaleceń wydanych w czasie poprzedniej kontroli;
4)
szczegółową ocenę kontrolowanej placówki;
5)
ustalenie wyników przeprowadzonej kontroli, w tym stwierdzonych uchybień;
6)
zalecenia pokontrolne;
7)
ewentualne wnioski o wytknięcie naruszeń służbowych;
8)
podpis sędziego;
9)
datę sporządzenia sprawozdania.
3.
Sędzia wyznacza termin, w którym kierownik placówki jest obowiązany poinformować go o zakresie i sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.
4.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się we właściwym sądzie okręgowym.