§ 4. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach... - Dz.U.2012.1147 - OpenLEX

§ 4. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposób jej dokumentowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1147

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.
§  4.
1.
Po zakończeniu kontroli sędzia zapoznaje kierownika placówki z jej wynikami, umożliwiając - w terminie 3 dni ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń oraz do propozycji zaleceń pokontrolnych. W miarę potrzeby organizuje się naradę pokontrolną, w której powinni brać udział również inni pracownicy kontrolowanej placówki.
2.
O terminie i przedmiocie narady pokontrolnej sędzia zawiadamia organ sprawujący nadzór nad kontrolowaną placówką.