§ 3. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach... - Dz.U.2012.1147 - OpenLEX

§ 3. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposób jej dokumentowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1147

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.
§  3.
1.
Sędzia wykonuje kontrole placówek:
1)
stałe - obejmujące wszystkie czynności, o których mowa w § 2 ust. 2, przeprowadzane:
a)
w szpitalach psychiatrycznych - co najmniej raz w roku,
b)
w domach pomocy społecznej - co najmniej raz na dwa lata, lub
2)
doraźne - obejmujące wszystkie albo niektóre z czynności, o których mowa w § 2 ust. 2, przeprowadzane w szczególności w razie uzasadnionego podejrzenia występowania uchybień w funkcjonowaniu placówki.
2.
Sędzia zawiadamia kierownika placówki o przystąpieniu do czynności kontrolnych i zakresie kontroli.