§ 1. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach... - Dz.U.2012.1147 - OpenLEX

§ 1. - Sprawowanie kontroli przyjęcia i przebywania osób z zaburzeniami psychicznymi w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej oraz sposób jej dokumentowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.1147

Akt utracił moc
Wersja od: 22 października 2012 r.
§  1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb sprawowania kontroli legalności przyjęcia i przebywania w szpitalach psychiatrycznych i domach pomocy społecznej, zwanych dalej "placówkami", osób z zaburzeniami psychicznymi, przestrzegania ich praw, warunków, w jakich one przebywają, oraz sposób dokumentowania tej kontroli.