§ 5. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2013.647 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.647 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.
§  5. 
Kierownik jednostki organizacyjnej, jeżeli nie jest właściwy do załatwienia wniosku, skargi lub prośby, przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania, wniosek, skargę lub prośbę właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego wniosek, skargę lub prośbę, albo wskazuje ten organ wnoszącemu.