§ 1. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2013.647 t.j. - OpenLEX

§ 1. - Sposoby załatwiania wniosków, skarg i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.647 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 5 czerwca 2013 r.
§  1. 
Załatwianie wniosków, skarg i próśb przez organy właściwe do ich rozpoznania nie narusza zasad regulujących wykonywanie kar i środków karnych oraz porządku obowiązującego w miejscu wykonywania tych kar lub środków.