§ 5. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1579 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.