§ 3. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1579 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  3. 
Oznakowanie, o którym mowa w § 1 i § 2, podmiot przemieszczający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich lub wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki umieszcza w sposób trwały i widoczny:
1)
na ich opakowaniach albo
2)
jeżeli bulwy ziemniaków są wprowadzane lub przemieszczane luzem:
a)
na przewożących je środkach transportu oraz
b)
na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.