§ 2a. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1579 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  2a. 
1. 
W oznakowaniu, o którym mowa w § 1 i § 2, numer wpisu, o którym mowa w § 1 i § 2, poprzedza się wskazaniem w języku polskim nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.
2. 
Nazwa kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki może zostać podana w formie dwuliterowego kodu ISO.
3. 
Wskazanie nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki przed numerem wpisu nie jest wymagane:
1)
jeżeli informacja o kraju ich pochodzenia umieszczona została na opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie w języku polskim lub w formie dwuliterowego kodu ISO lub
2)
w przypadku oznakowania, o którym mowa w § 2, jeżeli w tym oznakowaniu wymagany jest wyłącznie numer wpisu podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1.