§ 2. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1579 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2020 r.
§  2. 
Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innych państw członkowskich lub wprowadzane do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, lub rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego:
1)
podmiotu, który je uprawiał, albo
2)
podmiotu, który je uprawiał, oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały, albo
3)
podmiotu, który je przemieszczał, jeżeli dokumentacja prowadzona przez ten podmiot umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo państwa ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały.