§ 3. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.