§ 2. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.
§  2.
Oznakowanie, o którym mowa w § 1, podmiot wprowadzający lub przemieszczający bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza:
1)
na ich opakowaniach albo
2)
jeżeli bulwy ziemniaków są wprowadzane lub przemieszczane luzem:
a)
na przewożących je środkach transportu lub
b)
na towarzyszącym im dokumencie handlowym, jeżeli informacje w nim zawarte umożliwiają identyfikację środka transportu.