§ 1. - Sposoby oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.83.776

Akt utracił moc
Wersja od: 27 kwietnia 2004 r.
§  1.
1.
Bulwy ziemniaków inne niż sadzeniaki:
1)
wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są przemieszczane na jej terytorium lub do innych państw członkowskich, zaopatruje się w oznakowanie zawierające:
a)
numer wpisu do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "rejestrem przedsiębiorców":
-
podmiotu, który je uprawiał, oraz
-
podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
numer statystyczny powiatu, na terenie którego były uprawiane

- z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin w zakresie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i raka ziemniaka;

2)
pochodzące z państw trzecich, które są wprowadzane i przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po zakończeniu granicznej kontroli fitosanitarnej, zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:
a)
podmiotu, który je wprowadza i przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kody lub nazwy państwa ich pochodzenia, oraz
b)
podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
pochodzące z państw członkowskich, które są przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatruje się w oznakowanie zawierające numer wpisu do:
a)
odpowiedniego rejestru państwa członkowskiego podmiotu, który je uprawiał lub przechowywał, lub wprowadzał do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego, oraz
b)
rejestru przedsiębiorców podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz kody lub nazwy państwa ich pochodzenia.
2.
Jeżeli dokumentacja prowadzona przez podmiot, który przemieszcza bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwia identyfikację podmiotu, który je uprawiał, albo kraju ich pochodzenia oraz podmiotów, które je następnie przemieszczały, magazynowały, sortowały lub pakowały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oznakowanie bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki może zawierać tylko:
1)
numer wpisu do rejestru przedsiębiorców podmiotu, który je przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
2)
numer statystyczny powiatu, na terenie którego były uprawiane, albo kody lub nazwy państwa ich pochodzenia, jeżeli nie zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.