Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.12.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 12 stycznia 2006 r.
w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Poziom odzysku dla zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2. Poziom odzysku w przypadku zużytego sprzętu z grupy 5 - Sprzęt oświetleniowy oblicza się odrębnie:
1) łącznie dla rodzajów 2-5;
2) łącznie dla rodzajów 1 i 6.
§  2.
1. Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu oblicza się odrębnie dla każdej grupy sprzętu, z którego powstał ten zużyty sprzęt, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
2. Poziom recyklingu w przypadku zużytego sprzętu z grupy 5 - Sprzęt oświetleniowy oblicza się odrębnie:
1) łącznie dla rodzajów 2-5;
2) łącznie dla rodzajów 1 i 6.
§  3. Poziom odzysku zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

PO - oznacza poziom odzysku [%],

MR - oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu, z uwzględnieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg],

MO - oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi odzysku innego niż recykling, z uwzględnieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg],

MZ - oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg].

§  4. Poziom recyklingu zużytego sprzętu oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

gdzie:

PR - oznacza poziom recyklingu [%],

MR - oznacza masę odpadów powstałych z przetworzenia zużytego sprzętu, powstałego ze sprzętu danej grupy, określonej w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, poddanych procesowi recyklingu, z uwzględnieniem art. 30 ust. 2 tej ustawy [kg],

MZ - oznacza masę zużytego sprzętu zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [kg].

§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).