Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1923 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 6 października 2004 r.
w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lekarzu, rozumie się przez to również lekarza dentystę.
§  2. 
1.  Doskonalenie zawodowe lekarza obejmuje aktywność zawodową w ramach samokształcenia lub w zorganizowanych formach kształcenia podyplomowego poprzez odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, zwanego dalej "specjalizacją", nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, zwane dalej "umiejętnością", oraz doskonalenie w innych formach kształcenia.
2.  Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza polega na stałej aktywności zawodowej.
3.  Lekarz potwierdza aktywność zawodową poprzez uzyskiwanie odpowiedniej liczby punktów edukacyjnych, obliczonych w ustalonych okresach rozliczeniowych.
§  3.  Lekarz realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego poprzez:
1) realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności;
2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności;
2a) udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
4) odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub zagranicznym ośrodku specjalistycznym;
5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako "kolegium specjalistów" albo "lekarskie towarzystwo naukowe", zwane dalej "towarzystwem naukowym", lub udział w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia lub towarzystwa naukowego;
6) udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy;
7) wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym;
8) udział w programie edukacyjnym krajowym lub zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej i innych mediów, umożliwiających wiarygodne sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości;
9) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora - w zakresie nauk medycznych;
10) napisanie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego;
11) napisanie i opublikowanie książki o charakterze medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego;
12) przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego programu multimedialnego;
13) autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w fachowym czasopiśmie medycznym wymienionym w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.);
14) napisanie i opublikowanie artykułu w innym recenzowanym, fachowym czasopiśmie medycznym;
15) przetłumaczenie i opublikowanie artykułu w fachowym czasopiśmie medycznym;
16) sprawowanie funkcji opiekuna stażu podyplomowego;
17) kierowanie specjalizacją lub nabywaniem umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów;
18) indywidualną prenumeratę fachowego czasopisma medycznego wymienionego w części A lub B wykazu czasopism naukowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
19) przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego.
§  4. 
1.  Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego prowadzi indywidualną ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego, w formie "Ewidencji Doskonalenia Zawodowego", której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" lekarz otrzymuje nieodpłatnie od okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem.
3.  Lekarz przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
4.  Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w części "wpisy uzupełniające". Wzór wpisu do dokumentu prawa wykonywania zawodu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
5.  Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na podstawie przedłożonej przez lekarza "Ewidencji Doskonalenia Zawodowego" oraz dokumentacji potwierdzającej odbycie określonych form doskonalenia zawodowego.
6.  Liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Dopełnienie przez lekarza obowiązku doskonalenia zawodowego rozlicza się w następujących po sobie okresach rozliczeniowych obejmujących 48 miesięcy.
2.  Ustala się, że lekarz dopełnia obowiązku doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, jeżeli w okresie rozliczeniowym uzyskuje co najmniej 200 punktów edukacyjnych.
3.  Uzyskanych punktów edukacyjnych ponad liczbę określoną w ust. 2 nie przenosi się na następny okres rozliczeniowy.
§  6.  Określa się sposób ustalania liczby punktów edukacyjnych:
1) za realizowanie programu specjalizacji lub umiejętności - punkty otrzymuje się wyłącznie za minimalny okres danej specjalizacji lub umiejętności, określony w jej programie;
2) za opublikowanie referatu naukowego wygłoszonego na krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym - nie dolicza się punktów, które przysługują za wygłoszenie referatu;
3) za opublikowanie rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej - nie dolicza się punktów;
4) za wykład o tej samej treści mimo wielokrotnego prezentowania - punkty uzyskuje się tylko raz.
§  7.  Lekarz realizujący obowiązek doskonalenia zawodowego w ramach programu przyjętego przez towarzystwo naukowe lub kolegium specjalistów, po akceptacji go przez Naczelną Radę Lekarską, może wystąpić do okręgowej izby lekarskiej, której jest członkiem, o wpisanie do okręgowego rejestru lekarzy liczby punktów uzyskanych w okresie rozliczeniowym, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez to towarzystwo lub kolegium.
§  8. 
1.  Lekarz nie dopełnił obowiązku doskonalenia zawodowego, jeżeli w okresie 48 miesięcy nie uzyskał liczby punktów określonej w § 5 ust. 2.
2.  Uzyskana w okresie rozliczeniowym liczba punktów mniejsza niż określona w § 5 ust. 2 nie jest zaliczana w poczet następnego okresu rozliczeniowego.
3.  Niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego jest odnotowywane w okręgowym rejestrze lekarzy.
§  9.  Jeżeli w okresie rozliczeniowym lekarz zostaje członkiem innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada lekarska tej izby uwzględnia dotychczas uzyskane przez niego punkty edukacyjne.
§  10. 
1.  Posiadane przez lekarza dokumenty ewidencji przebiegu doskonalenia zawodowego wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują moc.
2.  Punkty edukacyjne uzyskane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zalicza się do pierwszego okresu rozliczeniowego.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

EWIDENCJI DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

................. Izba Lekarska

w ....................................

Ewidencja Doskonalenia

Zawodowego

Lekarz (lekarz dentysta):

Nr prawa wykonywania zawodu:

zewnętrzna strona okładki

Forma doskonalenia zawodowego

Data uczestnictwa

Liczba punktów

edukacyjnych

Sposób potwierdzenia uczestnictwa

strona 1 i następne

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WPISU W DOKUMENCIE PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY

W CZĘŚCI "WPISY UZUPEŁNIAJĄCE"

.................................... Izba Lekarska w ............................................. potwierdza, że ....................................................

imię i nazwisko lekarza

uzyskał(a) w okresie od .................... do ............................................. ..................................... punktów edukacyjnych

liczba punktów

i dopełnił(a)/nie dopełnił(a) obowiązku doskonalenia zawodowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Sposób weryfikacji

1

2

3

4

1

realizowanie programu specjalizacji lub

umiejętności

50 pkt na 1 rok

zaświadczenie wydane

przez kierownika

specjalizacji lub

umiejętności

2

udział w kursie medycznym nieobjętym programem

odbywanej specjalizacji lub nabywanej

umiejętności

1 pkt za 1 godz.

zaświadczenie lub

dyplom, wydane przez

organizatora;

potwierdzenie przez

organizatora

w dokumencie

ewidencji lub osobne

zaświadczenie

2a

udział w kursie medycznym realizowanym za

pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego

i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który

uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej

1 pkt za 1 godz.

zaświadczenie lub

dyplom, wydane przez

organizatora;

potwierdzenie przez

organizatora

w dokumencie

ewidencji lub osobne

zaświadczenie

3

udział w krajowym lub zagranicznym kongresie,

zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym

1 pkt za 1 godz.

zaświadczenie lub

dyplom, wydane przez

organizatora;

potwierdzenie przez

organizatora

w dokumencie

ewidencji

4

odbycie praktyki klinicznej w krajowym lub

zagranicznym ośrodku specjalistycznym

5 pkt za 1 dzień

zaświadczenie wydane

przez kierownika

ośrodka

5

udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia

działającego jako "kolegium specjalistów" albo

"lekarskie towarzystwo naukowe" lub udział

w posiedzeniu sekcji albo koła tego stowarzyszenia

lub towarzystwa naukowego

3 pkt za posiedzenie

potwierdzenie przez

organizatora

w dokumencie

ewidencji lub osobne

zaświadczenie

6

udział w szkoleniu wewnętrznym organizowanym

przez podmiot leczniczy, w którym lekarz udziela

świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę lekarzy

1 pkt za godz. szkolenia,

max 6 pkt za 1 szkolenie

potwierdzenie przez

organizatora

w dokumencie

ewidencji lub osobne

zaświadczenie

1

2

3

4

7

wykład lub doniesienie w formie ustnej lub

plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub

sympozjum naukowym

15 pkt

na podstawie programu

8

udział w programie edukacyjnym krajowym lub

zagranicznym, który uzyskał akceptację Naczelnej

Rady Lekarskiej, udostępnianym za pośrednictwem

środków przekazu telewizyjnego, sieci internetowej

i innych mediów, umożliwiających wiarygodne

sprawdzenie uzyskanej przez uczestnika wiedzy lub

umiejętności i potwierdzenie jego tożsamości

1 pkt za 1 godz.

programu edukacyjnego

zaświadczenie wydane

przez organizatora

9

uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora

habilitowanego lub tytułu profesora – w zakresie

nauk medycznych

200 pkt

dyplom

10

napisanie i opublikowanie fachowej książki

medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego

programu multimedialnego

100 pkt, wznowienie – 50 pkt

notka bibliograficzna

11

napisanie i opublikowanie książki o charakterze

medycznym, rozdziału w książce lub edukacyjnego

programu multimedialnego

50 pkt, wznowienie – 25 pkt

notka bibliograficzna

12

przetłumaczenie i opublikowanie fachowej książki

medycznej, rozdziału w książce lub edukacyjnego

programu multimedialnego

30 pkt, wznowienie – 15 pkt

notka bibliograficzna

13

autorstwo lub współautorstwo artykułu

opublikowanego w fachowym czasopiśmie

medycznym wymienionym w części A lub B

wykazu czasopism naukowych, o którym mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 44

ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045,

z późn. zm.)

dwukrotność liczby

pkt wskazanych w części A

i B wykazu ministra

właściwego do spraw nauki,

o którym mowa

w przepisach wydanych na

podstawie art. 44

ust. 2 ustawy z dnia

30 kwietnia 2010 r.

o zasadach finansowania

nauki

notka bibliograficzna

14

napisanie i opublikowanie artykułu w innym

recenzowanym, fachowym czasopiśmie

medycznym

20 pkt

notka bibliograficzna

15

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu

w fachowym czasopiśmie medycznym

10 pkt

notka bibliograficzna

16

sprawowanie funkcji opiekuna stażu

podyplomowego

30 pkt –za rok sprawowania

funkcji opiekuna

potwierdzenie przez

kierownika jednostki

uprawnionej do

prowadzenia stażu

17

kierowanie specjalizacją lub nabywaniem

umiejętności przez lekarzy lub lekarzy dentystów

15 pkt – za 1 lekarza za

1 rok

potwierdzenie przez

kierownika jednostki

uprawnionej do

prowadzenia

specjalizacji lub

nabywania umiejętności

1

2

3

4

18

indywidualna prenumerata fachowego czasopisma

medycznego wymienionego w części A lub B

wykazu czasopism naukowych, o którym mowa

w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 2

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach

finansowania nauki

5 pkt za tytuł – max 10 pkt

w okresie rozliczeniowym

potwierdzenie przez

wydawcę lub dowód

opłacenia prenumeraty

19

przynależność do kolegium specjalistów lub

towarzystwa naukowego

5 pkt za przynależność do

jednego kolegium

specjalistów lub

towarzystwa naukowego –

max 20 pkt w okresie

rozliczeniowym

zaświadczenie

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908).