Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.416

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce

Na postawie art. 53 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce;
2) dokumenty uważane za równoważne z depozytem w gotówce, mające wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez organy celne jako zabezpieczenie;
3) sposób potwierdzenia przez organ celny złożenia zabezpieczenia.
§  2.  Dłużnik lub osoby, o których mowa w art. 89 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwani dalej "zobowiązanym", mogą złożyć zabezpieczenie co najmniej w jeden z następujących sposobów:
1) wpłacając kwotę zabezpieczenia gotówką:
a) w kasie właściwego urzędu skarbowego lub podmiotu obsługującego ten urząd,
b) na bankowy rachunek sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:
- w banku krajowym,
- w oddziale instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85),
- w placówce pocztowej,
- w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
- w biurze usług płatniczych albo w instytucji płatniczej, o których odpowiednio mowa w art. 2 pkt 2a albo pkt 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 i 1997);
2) udzielając dyspozycji polecenia przelewu kwoty zabezpieczenia na bankowy rachunek sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w prowadzącym rachunek zobowiązanego: banku krajowym, spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, instytucji kredytowej lub jej oddziale, biurze usług płatniczych lub instytucji płatniczej;
3) składając we właściwym urzędzie celno-skarbowym:
a) czek gotówkowy lub rozrachunkowy, wystawiony przez zobowiązanego na kwotę zabezpieczenia, potwierdzony do wysokości tej kwoty przez prowadzący rachunek zobowiązanego bank krajowy, instytucję kredytową lub jej oddział, ujęty w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne,
b) dokumenty płatnicze na kwotę równą wysokości zabezpieczenia, określoną według wartości nominalnej tych dokumentów.
§  3. 
1.  Dokumentami płatniczymi, o których mowa w § 2 pkt 3 lit. b, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, bankowe papiery wartościowe i listy zastawne o określonym terminie wykupu, wyemitowane we własnym imieniu i na własny rachunek przez bank krajowy wymieniony w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.
2.  W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie elektronicznego zapisu, organ celny przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument - wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu płatniczego - wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o ustanowieniu blokady odpowiedniej do kwoty zabezpieczenia liczby papierów wartościowych na tym rachunku.
§  4. 
1.  Organ celny wydaje zobowiązanemu potwierdzenie złożenia zabezpieczenia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
2.  Wydanie potwierdzenia złożenia zabezpieczenia może nastąpić po przedstawieniu organowi celnemu przez zobowiązanego dowodu potwierdzającego dokonanie czynności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, lub po dokonaniu czynności, o których mowa w § 2 pkt 3.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie sposobu złożenia zabezpieczenia w formie depozytu w gotówce (Dz. U. z 2016 r. poz. 1279).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR POTWIERDZENIA ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA
Druk ścisłego zarachowania - Seria ................ Nr ................
.....................................................................................................................................................................................
(pieczęć podłużna organu celnego)(datownik)
Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia
Składający zabezpieczenie:
Zabezpieczenie dotyczy:Numer sprawy:
Sposób złożenia zabezpieczenia:Wysokość zabezpieczenia w złotych:
Termin ważności zabezpieczenia:Data złożenia zabezpieczenia:
Oryginał potwierdzenia otrzymałem(am):
.....................................................................................................................................................................................
(data i czytelny podpis zobowiązanego)(organ celny przyjmujący zabezpieczenie)

Pouczenie

1. Zabezpieczenie podlega zwrotowi na rzecz osoby uprawnionej, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że dług celny, na

którego pokrycie zostało złożone, wygasł albo nie będzie już mógł powstać.

2. Zabezpieczenie w gotówce, wpłacone w kasie urzędu skarbowego lub w kasie podmiotu obsługującego ten urząd, może

zostać odebrane w kwocie nominalnej w każdym urzędzie skarbowym prowadzącym obsługę kasową wpłat z tytułu

zabezpieczenia należności przywozowych i wywozowych oraz innych opłat związanych z przywozem i wywozem

towarów po zwrocie oryginału potwierdzenia.

3. Zabezpieczenie w gotówce, wpłacone na bankowy rachunek sum depozytowych Urzędu Skarbowego w Nowym Targu

w banku krajowym, w oddziale instytucji kredytowej, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

-kredytowej, w biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo wpłacone na ten rachunek w wykonaniu polecenia

przelewu, realizacji czeku gotówkowego albo rozrachunkowego, może być zwrócone w kwocie nominalnej przez Urząd

Skarbowy w Nowym Targu po uzyskaniu przez ten Urząd z banku krajowego prowadzącego jego rachunek wyciągu

bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia.

4. Zabezpieczenie złożone w postaci dokumentów płatniczych może być zwrócone w urzędzie celno-skarbowym, w

którym zostało złożone.

5. W przypadku zagubienia oryginału potwierdzenia złożenia zabezpieczenia podlegające zwrotowi zabezpieczenie może

zostać zwrócone osobie uprawnionej w miejscu, w którym zostało złożone, po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia w

tym miejscu oświadczenia osoby uprawnionej o zagubieniu oryginału potwierdzenia.

Miejsce na adnotacje dotyczące wydania lub wykorzystania zabezpieczenia:

Z pouczeniem zapoznałem(am) się: ............................................................................................................................

(data i czytelny podpis zobowiązanego)

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).