Sposób zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu władz niemieckich w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.109.923

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 19 listopada 1927 r.
o sposobie zastąpienia wpisów do ksiąg wieczystych, które pozostały w posiadaniu władz niemieckich w górnośląskiej części województwa śląskiego.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Dla nieruchomości położonych w górnośląskiej części województwa śląskiego, które zapisane są w księgach wieczystych, pozostałych w posiadaniu władz niemieckich, obowiązują przepisy art. 2 i 3.

Wydział ksiąg wieczystych zbada na podstawie dokumentów, któremi rozporządza, czy wpis do księgi wieczystej potrzebny do zmiany prawa, o który proszono we wnioskach, które już wpłynęły i które w przyszłości wpływać będą, jest dopuszczalny. Wnioskowi należy odmówić, jeżeli to zbadanie wykaże, że wpis nie jest dopuszczalny. W przeciwnym razie należy wniosek uznać za dopuszczalny i o t e m wnioskodawcę zawiadomić. Z chwilą zawiadomienia o dopuszczalności wniosek ma dla zmiany prawa ten sam skutek, jaki jest połączony z wpisem do księgi wieczystej. Co do dokumentów sporządzonych przed dniem 1 stycznia 1927 r. wniosku o wpis nie należy uznawać za dopuszczalny, jak długo nie będzie przedłożone poświadczenie potrzebne w myśl § 24 ustawy o podatku od nabycia nieruchomości z dnia 12 września 1919 r. (Dz. Ust. Rzeszy niem. str. 1617).

Po otrzymaniu karty księgi wieczystej należy zmianę prawa wpisać, jeżeli z treści księgi wieczystej się okaże, że wniosek o wpis był uzasadniony. Jeżeli zaś wpis nie nastąpi, należy dla zgłoszonego wniosku wpisać ostrzeżenie lub sprzeciw.

W jaki sposób należy postąpić celem przywrócenia karty księgi wieczystej, postanowią szczegółowe w tym względzie wydać się mające przepisy.

Wydział ksiąg wieczystych ma prowadzić wykaz wpisów, które w myśl art. 2 ust. 1 uznano za dopuszczalne. Wgląd do tego wykazu jest dozwolony każdemu, kto wykaże uprawniony interes.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na górnośląskiej części okręgu sądu apelacyjnego w Katowicach z dniem ogłoszenia.