Sposób zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposób ustalania wartości tych nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.9.32

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 1998 r.
w sprawie sposobu zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości.

Na podstawie art. 212 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741) zarządza się, co następuje:
Artykuły powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741).
Rozporządzenie określa sposób zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ceny sprzedaży działki budowlanej i ceny sprzedaży położonych na niej budynków lub lokali, stanowiących własność Skarbu Państwa, oraz sposób ustalania wartości pozostawionych nieruchomości.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o pozostawionych nieruchomościach, należy przez to rozumieć nieruchomości pozostawione przez osoby, o których mowa w art. 212 ust. 1.
1. 1
Zaliczenie wartości pozostawionych nieruchomości następuje na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 212 ust. 1, 4 i 5, składany do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
dowody potwierdzające pozostawienie nieruchomości oraz rodzaj i powierzchnię tych nieruchomości,
2)
opis pozostawionych nieruchomości,
3)
oświadczenie o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2,
4) 2
oświadczenie o wartości pozostawionych nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2a, oraz o ewentualnych obciążeniach hipotecznych tych nieruchomości.
2a. 3
Jeżeli wartość pozostawionych nieruchomości przewyższa 100.000 zł, do wniosku należy dołączyć operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości, zgodnie z przepisami § 8-11.
3.
W przypadku gdy wniosek składa spadkobierca lub osoba wskazana przez właściciela pozostawionych nieruchomości, do wniosku należy dołączyć odpowiednio postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub oświadczenie właściciela wskazujące osobę, o której mowa w art. 212 ust. 4.
4.
Do dowodów, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 75 Kodeksu postępowania administracyjnego.
1. 4
Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 30 dni od złożenia wniosku, stwierdza, w drodze decyzji, wartość pozostawionych nieruchomości na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę uprawnioną lub na podstawie operatu szacunkowego, o którym mowa w § 4 ust. 2a.
1a. 5
Wydając decyzję, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, dokonuje oceny oświadczenia o wartości pozostawionych nieruchomości na podstawie informacji opracowanej przez Główny Urząd Statystyczny, dotyczącej średnich cen nieruchomości położonych w Polsce na obszarach województw wymienionych w załączniku do rozporządzenia, z uwzględnieniem współczynników określonych w tym załączniku.
1b. 6
Informację o miejscu, w którym osoby uprawnione mogą zapoznać się z wykazem cen nieruchomości, o których mowa w ust. 1a, wywiesza się w siedzibie starostwa powiatowego.
1c. 7
W przypadku wątpliwości co do wartości pozostawionych nieruchomości podanej w oświadczeniu albo w razie braku danych o średnich cenach nieruchomości, o których mowa w ust. 1a, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przed wydaniem decyzji, wzywa osobę uprawnioną do złożenia dowodu wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego, w którym określono wartość pozostawionych nieruchomości, zgodnie z przepisami § 8-11.
1d. 8
Stwierdzona w decyzji kwota określająca wartość pozostawionych nieruchomości podlega waloryzacji, stosownie do art. 5 oraz art. 227.
2. 9
Decyzja powinna zawierać:
1)
wskazanie osoby uprawnionej,
2)
powołanie dowodów, o których mowa w § 4,
3)
stwierdzenie wartości pozostawionych nieruchomości,
4)
informację o dotychczasowym stanie realizacji uprawnień, o których mowa w art. 212 ust. 1 i 2.
Przy zaliczaniu wartości pozostawionych nieruchomości, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, państwowa osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które na mocy odrębnych przepisów są uprawnione do rozporządzania mieniem Skarbu Państwa, określając warunki zbycia, nie mogą wyłączyć zapłaty ceny nieruchomości lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego w sposób określony w art. 212.
 
1.
Jeżeli osoba uprawniona nabędzie własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w drodze umowy, organ, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, które dokonały zbycia nieruchomości, przesyłają kopię umowy organowi, który wydał decyzję, o której mowa w § 5, oraz umieszczają na oryginale tej decyzji adnotację o nabyciu nieruchomości.
2.
Po zawarciu umowy oryginał decyzji zwraca się osobie uprawnionej.
1.
Rzeczoznawca majątkowy określa wartość pozostawionej nieruchomości na podstawie jej opisu.
2.
Osoba uprawniona sporządza opis pozostawionej nieruchomości, przedstawiając jej stan z dnia pozostawienia, zgodny z dowodami, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
1.
Rzeczoznawca majątkowy określa wartość rynkową pozostawionej nieruchomości.
2. 12
Przy określaniu wartości rynkowej pozostawionej nieruchomości uwzględnia się ceny transakcyjne uzyskane za nieruchomości podobne, sprzedawane w porównywalnej miejscowości o zbliżonej liczbie mieszkańców i stopniu urbanizacji do miejscowości, w której leży pozostawiona nieruchomość, położone na obszarze województwa wymienionego w załączniku, o którym mowa w § 5 ust. 1a, z uwzględnieniem różnic w poziomie rozwoju gospodarczego tych województw w okresie przed 1939 r.
1.
Jeżeli ze względu na rodzaj pozostawionej nieruchomości nie można określić jej wartości rynkowej, gdyż tego rodzaju nieruchomości nie występują w obrocie, rzeczoznawca majątkowy określa wartość odtworzeniową tej nieruchomości.
2.
Przy określaniu wartości odtworzeniowej pozostawionej nieruchomości, oddzielnie określa się wartość gruntu i oddzielnie wartość jego części składowych.
3.
Przy określaniu wartości gruntu stosuje się odpowiednio przepis § 9 ust. 2.
4.
Przy określaniu wartości części składowych gruntu stosuje się odpowiednio przepis art. 135 ust. 4-6, przyjmując ceny i koszty właściwe dla miejscowości, o której mowa w § 9 ust. 2.
Wartość pozostawionej nieruchomości określa się według stanu na dzień jej pozostawienia oraz według cen i kosztów odtworzenia na dzień wydania decyzji stwierdzającej wartość pozostawionych nieruchomości.
Do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  14

WYKAZ WOJEWÓDZTW PORÓWNYWALNYCH Z WOJEWÓDZTWAMI ISTNIEJĄCYMI PRZED 1939 R. ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNIC W POZIOMIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO TYCH WOJEWÓDZTW W OKRESIE PRZED 1939 R.

Województwa porównywalneWartość współczynnika
Lwowskie - Podkarpackie1,00
Tarnopolskie - Małopolskie0,66
Stanisławowskie - Małopolskie0,74
Wołyńskie - Lubelskie0,85
Poleskie - Podlaskie0,70
Nowogródzkie - Podlaskie0,80
Wileńskie - Podlaskie0,64
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
2 § 4 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
3 § 4 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
4 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
5 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
6 § 5 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
7 § 5 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
8 § 5 ust. 1d dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
9 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
10 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
11 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
12 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
13 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.
14 Załącznik dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.90.999) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 2001 r.