Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.29 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 września 2005 r.
w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym, zwanym dalej "rejestrem", podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji.
§  2. 
1.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się podmiotom, o których mowa w § 1, na ich wniosek złożony w formie pisemnej albo elektronicznej.
2.  Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze zawiera:
1) nazwę podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i adres jego siedziby;
2) nazwę podmiotu, do którego wniosek jest skierowany;
3) określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione;
4) wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych;
5) oznaczenie zakresu żądanych danych i sposobu ich udostępniania;
6) wskazanie okresu udostępniania danych;
7) zobowiązanie podmiotu ubiegającego się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze do ich wykorzystania wyłącznie do realizacji zadania publicznego, o którym mowa w pkt 4;
8) oświadczenie o spełnianiu przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze warunków zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do tych danych;
9) własnoręczny podpis albo kwalifikowany podpis elektroniczny osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze.
3.  W przypadku stwierdzenia braków wniosku, kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
4.  Wzór wniosku o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze, składanego w formie pisemnej, określa załącznik do rozporządzenia. Wersja elektroniczna tego wzoru jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
§  3. 
1.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr.
2.  W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.
3.  Podmiot prowadzący rejestr informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze oraz o formacie, w którym dane są udostępniane.
§  4. 
1.  Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane.
2.  Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych.
§  5. 
1.  Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, lub osoba przez niego upoważniona.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzony rejestr, informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o warunkach zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

............................................................

(nazwa podmiotu ubiegającego się o udostępnienie

danych zgromadzonych w rejestrze)

............................................................

(adres siedziby wnioskodawcy)

............................................................

(Nr REGON wnioskodawcy)

.........................................................................

(nazwa podmiotu, do którego jest skierowany wniosek)

WNIOSEK

o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

1. ..............................................................................................................................

(wskazanie zadania publicznego i podstawy prawnej jego realizacji przez podmiot ubiegający się o udostępnienie danych

zgromadzonych w rejestrze, którego wykonanie wymaga udostępnienia tych danych)

..............................................................................................................................

2. ..............................................................................................................................

(określenie rejestru, w którym są zgromadzone dane, które mają być udostępnione)

3. ..............................................................................................................................

(zakres żądanych danych i wskazanie sposobu ich udostępniania)

..............................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................

(wskazanie okresu udostępnienia danych)

............................................................................................... zobowiązuje się do

(nazwa podmiotu)

wykorzystywania udostępnionych danych wyłącznie do realizacji zadania pu-

blicznego wskazanego w pkt 1.

.......................................................................................... oświadcza, że spełnia

(nazwa podmiotu)

warunki zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych niezbędnych do uzyskania

dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze wskazanym w pkt 2.

............................................................

(data, podpis, pieczęć osobyreprezentującej podmiot)