§ 7. - Sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego. - Dz.U.2003.152.1496 - OpenLEX

§ 7. - Sposób, zakres i tryb sprawowania nadzoru penitencjarnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.152.1496

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 listopada 2010 r.
§  7. 5
 
1.
Z przebiegu wizytacji sędzia penitencjarny sporządza sprawozdanie w terminie 14 dni od jej zakończenia, które powinno zawierać:
1)
wskazanie terminu przeprowadzenia wizytacji;
2)
wskazanie zakresu czasowego i tematycznego wizytacji;
3)
ocenę sposobu wykonania zaleceń wydanych w czasie poprzedniej wizytacji;
4)
dokonane ustalenia;
5)
szczegółową ocenę pracy wizytowanej jednostki;
6)
ustalenie wyników przeprowadzonej wizytacji, w tym stwierdzonych uchybień;
7)
w razie potrzeby zalecenia powizytacyjne, zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia ich powstawaniu;
8)
ewentualne wnioski o wytknięcie naruszeń służbowych;
9)
podpis wizytatora;
10)
datę sporządzenia sprawozdania.
1a.
Sędzia penitencjarny wyznacza termin do poinformowania go o zakresie i sposobie wykonania zaleceń powizytacyjnych, a uzyskane informacje niezwłocznie przedstawia organom, którym przesłano odpis sprawozdania.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przechowuje się we właściwym sądzie okręgowym lub wojskowym sądzie garnizonowym, jego odpis zaś przesyła, w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji, dyrektorowi kontrolowanej jednostki, a w razie potrzeby również właściwemu organowi nadrzędnemu nad tą jednostką, w celu podjęcia stosownych czynności.
3.
Odpisy sprawozdania przesyła się w terminie 30 dni od zakończenia wizytacji Ministrowi Sprawiedliwości oraz odpowiednio Ministrowi Obrony Narodowej, Komendantowi Głównemu Policji lub Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz w przypadku, o którym mowa w art. 35 § 3 zdanie drugie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 października 2010 r. (Dz.U.10.202.1339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 listopada 2010 r.