Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1624

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej oraz wysokości tej opłaty

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. poz. 226, z 2011 r. poz. 196, z 2013 r. poz. 1012, z 2015 r. poz. 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 996) zarządza się, co następuje:
§  1. Współczynnik korygujący jest wyznaczany i obliczany według wzoru:

gdzie:

Wk - oznacza współczynnik korygujący,

R - oznacza wysokość podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego opublikowanej w dzienniku urzędowym Narodowego Banku Polskiego i obowiązującej w dniu przedłożenia akcji do umorzenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej, zwanej dalej "ustawą", lub w dniu podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie o przymusowym wykupie akcji, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy,

N - oznacza liczbę dni zaangażowania Skarbu Państwa w akcje instytucji objęte w ramach wykonania umowy gwarancji.

§  2.
1. Opłata prowizyjna od gwarancji, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy, zwanej dalej "gwarancją ostrożnościową", jest naliczana od kwoty zobowiązania objętej gwarancją ostrożnościową, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, i jest ustalana według stawek opłat prowizyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia.
2. Wysokość opłaty prowizyjnej jest uzależniona od:
1) okresu, na który udzielana jest gwarancja ostrożnościowa, określonego w załączniku do rozporządzenia;
2) ostatniego dostępnego ratingu (oceny zdolności do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań) instytucji wydanego przez jedną spośród agencji ratingowych określonych w załączniku do rozporządzenia.
3. W przypadku gdy instytucja posiada ratingi na różnych poziomach, wysokość opłaty prowizyjnej jest ustalana na podstawie ratingu na poziomie najniższym.
4. W przypadku gdy instytucja nie posiada ratingu, opłata prowizyjna jest ustalana w wysokości odpowiadającej wysokości opłaty prowizyjnej ustalanej od instytucji posiadającej wrażliwą na niekorzystne warunki zdolność do spłaty zobowiązań, zaliczanej do najniższej z kategorii ratingu określonych w załączniku do rozporządzenia.
§  3.
1. Opłata prowizyjna jest wnoszona na rachunek, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, przed podpisaniem umowy gwarancji.
2. Opłata prowizyjna od gwarancji ostrożnościowej wyrażonej w walucie obcej jest wnoszona w złotych w kwocie stanowiącej równowartość tej opłaty wyrażonej w walucie obcej, obliczonej z zastosowaniem kursu średniego waluty obcej w złotych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wniesienia opłaty.
§  4. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia złożono wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, przy ustalaniu wysokości opłaty prowizyjnej stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIK

STAWKI OPŁAT PROWIZYJNYCH OD GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA

Standard

& Poorʼ s Co.

Fitch

Ratings

Ltd.

Moodyʼ

Investors

Service

Inc.

Euro

Rating sp.

z o.o.

Stawki opłaty prowizyjnej od gwarancji ostrożnościowej w skali roku w zależności od okresu obowiązywania gwarancji ostrożnościowej
Okres obowiązywania gwarancji

ostrożnościowej

----do 1 roku1-3 lat3-5 lat
Najwyższa zdolność do spłaty zobowiązańKategoria ratingowa0,4%0,5%0,6%
AAAAAAAaaAAA
Bardzo wysoka zdolność do spłaty zobowiązańAA +AA +Aa1+AA+0,5%0,6%0,7%
AAAAAa2AA
AA-AA-Aa3 -AA-
Wysoka zdolność do spłaty zobowiązańA +A +A 1A+0,6%0,7%0,8%
AAA 2A
A-A-A 3A-
Odpowiednia zdolność do spłaty zobowiązańBBB +BBB +Baa 1BBB+0,9%1,0%1, 1%
BBBBBBBaa 2BBB
BBB -BBB -Baa 3BBB-
Wrażliwa na niekorzystne warunki zdolność do spłaty zobowiązańBB +BB +Ba 1BB+2,0%2,2%2,4%
BBBBBa 2BB
BB-BB-Ba 3BB-
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczenia współczynnika korygującego oraz naliczania i pobierania opłaty prowizyjnej od gwarancji oraz wysokości tej opłaty (Dz. U. poz. 370), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 387 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996).