Sposób wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.154.1276

Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2002 r.
w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych;
2)
wykaz dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz ich wzory.
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do wysłania za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro, są:
1) 2
 pisemne zgłoszenie przywozu do kraju wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, potwierdzone przez organ celny lub organ Straży Granicznej;
2)
zaświadczenie banku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
dokumenty, od których posiadania, stosownie do warunków określonych w zezwoleniu dewizowym, uzależnione jest wysłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.
Wysyłanie za granicę listów wartościowych, paczek pocztowych z podaną wartością lub listów poleconych, zawierających wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, zwanych dalej "przesyłkami", następuje po okazaniu pracownikowi operatora pocztowego, przyjmującemu przesyłkę, wysyłanych wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych i udokumentowaniu uprawnienia do ich wysłania jednym z dokumentów określonych w § 2.
1. 
Pracownik operatora pocztowego, przyjmujący przesyłkę stwierdza tożsamość osoby zgłaszającej jej nadanie i odnotowuje w księdze przyjęć przesyłek jej imię i nazwisko oraz nazwę dokumentu tożsamości, nazwę instytucji, która dokument wystawiła, a także numer i datę jego wystawienia. W księdze przyjęć odnotowuje się również adres nadawcy umieszczony na przesyłce, jeżeli nadawcą jest inna osoba niż zgłaszająca nadanie przesyłki.
2. 
Pracownik operatora pocztowego, przyjmujący przesyłkę, obowiązany jest uzyskać informację od osoby zgłaszającej jej nadanie, czy nie zawiera ona innych wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, poza wartościami lub środkami skontrolowanymi.
3. 
Opakowania i zamknięcia przesyłki, zawierającej wysyłane za granicę wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, dokonuje osoba zgłaszająca jej nadanie w obecności pracownika operatora pocztowego przyjmującego przesyłkę.
Pracownik operatora pocztowego, przyjmujący przesyłkę, odnotowuje na dokumencie potwierdzającym uprawnienie do wysłania za granicę określonych w nim wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, rodzaj i cechy przesyłki, a także treść informacji, o której mowa w § 4 ust.2, i zamieszcza na nim oraz na adresowej stronie przesyłki adnotację - "wysłano", potwierdzając to na dokumencie podpisem oraz odciskiem datownika.
Jeżeli wartości dewizowe lub krajowe środki płatnicze, określone w dokumencie potwierdzającym uprawnienie do ich wysłania za granicę, są wysłane częściowo, pracownik operatora pocztowego, przyjmujący przesyłkę, odnotowuje każdorazowo na dokumencie rodzaj i kwotę wysyłanych wartości lub środków oraz zamieszcza na nim i na adresowej stronie przesyłki adnotację - "wysłano", potwierdzając to na dokumencie podpisem i odciskiem datownika; dokument pozostaje u operatora pocztowego przyjmującego przesyłkę do wysłania, aż do całkowitego wykorzystania uprawnienia.
Dokumenty, o których mowa w § 2, po zamieszczeniu na nich przewidzianych w rozporządzeniu adnotacji, podlegają zwrotowi osobom, które przedstawiły je do kontroli; dokumenty te mogą być uznawane tylko w okresie ich ważności, który wynosi 3 miesiące od dnia ich wystawienia.
Przesyłki nadawane przez banki, oddziały banków zagranicznych oraz oddziały instytucji kredytowych powinny być opatrzone na stronie adresowej adnotacją - "wolne od kontroli obrotu dewizowego"; przesyłki takie podlegają ewidencjonowaniu w oddzielnej książce nadawczej operatora pocztowego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie zakresu, szczegółowych zasad i trybu granicznej oraz pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wywozu, wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane (Dz. U. Nr 3, poz. 11), w części dotyczącej zakresu, szczegółowych zasad i trybu pocztowej kontroli dewizowej oraz rodzajów dokumentów stwierdzających uprawnienie do wysyłania lub przekazywania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także przypadków, w których dokumenty takie nie są wymagane.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

WZÓR

przywozu do Polski wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych

Ja, niżej podpisany(a) .......................................,

(imię i nazwisko)

zamieszkały(a) w ............................., legitymujący(a)

(kraj stałego zamieszkania)

się1 .................. o nr ............. niniejszym zgłaszam

przywóz w dniu dzisiejszym do Polski następujących wartości

dewizowych lub krajowych środków płatniczych:

zagraniczne czeki i weksle (inne dewizy)2 .....................

złoto dewizowe3 ...............................................

platyna dewizowa3 .............................................

waluty obce4 ..................................................

waluta polska5 ................................................

inne krajowe środki płatnicze6 ................................

Niniejsze zgłoszenie składam7 .................................

.............................

(data i podpis zgłaszającego)

........................... ...........................

(pieczęć organu celnego (podpis pracownika lub

lub organu Straży Granicznej) funkcjonariusza celnego albo

funkcjonariusza Straży

Granicznej)

Miejscowość ........., dnia .......... 200... r.

Uwagi:

* Zgłoszeniu podlega przywóz do Polski złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość (wagę) oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, których łączna wartość przekracza równowartość 10.000 euro.

* Zgłoszenie niniejsze jest imienne i uprawnia osobę dokonującą zgłoszenia albo firmę/instytucję lub osobę, w imieniu której dokonano zgłoszenia do powrotnego wywozu za granicę wyżej wyszczególnionych wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych (dotyczy wyłącznie nierezydentów).

* Zgłoszenie może być wykorzystane jednorazowo przy najbliższym wywozie za granicę oznaczonych wyżej wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych.

* Zgłoszenie przywozu, na podstawie którego dokonuje się powrotnego wywozu wyżej wyszczególnionych wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, należy przedstawiać bez wezwania organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną i na ich żądanie przedstawiać wywożone wartości lub środki do kontroli.

* Zgłoszenie jest ważne 3 miesiące od dnia jego wystawienia.

* Zgłoszenie należy wypełnić w dwóch egzemplarzach.

1 Podać dokument podróży.

2 Podać rodzaj (czeki, czeki podróżnicze, weksle, akredytywy pieniężne, polecenia wypłat, przekazy pieniężne), walutę i wartość nominalną.

3 Podać postać (naturalna, sztaby, sztabki, monety bite po roku 1850, półfabrykaty, przedmioty niemające znamion wyrobu użytkowego) oraz liczbę i wagę.

4 Podać walutę i ilość (w cyfrach i słownie).

5 Podać ilość (w cyfrach i słownie).

6 Podać rodzaj i wartość nominalną.

7 Podać nazwę i siedzibę firmy/instytucji albo imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej, w imieniu której dokonywane jest zgłoszenie, lub wpisać wyrazy "w imieniu własnym".

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

na wywóz/wysłanie za granicę krajowych lub zagranicznych środków płatniczych wypłaconych z rachunku bankowego lub nabytych od banku za środki zgromadzone na rachunku bankowym lub przywiezione przez nierezydentów do kraju i zgłoszone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zaświadcza się, że Pan(i) ..................., zamieszkały(a) w

(imię i nazwisko)

............, posiadający(a) ............................. jest

(nazwa i nr dowodu tożsamości)

uprawniony(a) do wywozu/wysłania* za granicę, na podstawie

przepisów dewizowych/zezwolenia dewizowego*

......................... następujących środków płatniczych:

(nr i data)

Rodzaj środków płatniczychWalutaKwota lub wartość nominalna
w cyfrachsłownie

W przypadku wywozu/wysyłania* za granicę oznaczonych wyżej

środków płatniczych w imieniu firmy/instytucji* należy podać

jej nazwę, siedzibę oraz numer identyfikacyjny.

Nazwa: ........................................

Siedziba:......................................

REGON:.........................................

............... .......................

(pieczęć banku) (pieczątka i podpis

pracownika banku)

.........., dnia .......... 200...r.

Uwagi:

* Zaświadczenie niniejsze uprawnia wymienioną w nim osobę, firmę lub instytucję do wywozu/wysłania za granicę oznaczonych wyżej środków płatniczych.

* Zaświadczenie może być wykorzystane jednorazowo przy najbliższym wywozie za granicę oznaczonych wyżej środków płatniczych.

* Zaświadczenie na wywóz oznaczonych wyżej środków płatniczych należy przedstawiać bez wezwania organom celnym lub organom Straży Granicznej wykonującym kontrolę celną i na ich żądanie przedstawiać wywożone środki do kontroli.

* Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od dnia jego wystawienia.

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).
2 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.127.1321) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2004 r.