§ 3. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  3.
W celu umożliwienia użytkownikom indywidualnym oraz użytkownikom instytucjonalnym korzystania z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w zakresie dokonywania wpisów danych VIS oraz wglądu do danych VIS:
1)
centralny organ techniczny KSI, na wniosek organu lub służby:
a)
wydaje przez dedykowane PKI certyfikaty cyfrowe na brzegowe urządzenia sieciowe dla użytkownika instytucjonalnego lub użytkownika indywidualnego oraz określa i przekazuje parametry ich konfiguracji umożliwiającej nawiązanie połączenia VPN z infrastrukturą sieciową Krajowego Systemu Informatycznego (KSI),
b)
zakłada konta dostępowe w Krajowym Systemie Informatycznym (KSI) i przydziela uprawnienia dla użytkowników indywidualnych oraz systemów teleinformatycznych użytkowników instytucjonalnych,
c)
wydaje certyfikaty cyfrowe na potrzeby uwierzytelniania się użytkowników instytucjonalnych lub użytkowników indywidualnych w systemach teleinformatycznych;
2)
centralny organ techniczny KSI przekazuje organom lub służbom:
a)
aktualnie obowiązującą Politykę Certyfikacji i Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego,
b)
pełną i aktualną dokumentację zawierającą specyfikację interfejsu KSI VIS,
c)
w przypadku zmian w interfejsie Wizowego Systemu Informacyjnego - informację o planowanym terminie wdrożenia zmian oraz, w terminie uwzględniającym czas niezbędny dla dostosowania systemów użytkowników instytucjonalnych, uaktualnioną wersję specyfikacji interfejsu KSI VIS.