§ 2. - Sposób wykorzystywania Krajowego Systemu Informatycznego jako krajowego interfejsu Wizowego Systemu Informacyjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2011.146.874

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2011 r.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
aplikacji WWW VIS - należy przez to rozumieć aplikację dostarczającą graficzny interfejs KSI VIS dla użytkownika indywidualnego;
2)
certyfikacie - należy przez to rozumieć elektroniczne zaświadczenie będące elementem PKI, wydane zgodnie z obowiązującą Polityką Certyfikacji, zapewniające poufność przesyłanych danych oraz bezpieczeństwo procesu uwierzytelniania użytkownika instytucjonalnego i użytkownika indywidualnego;
3)
dwukierunkowym protokole SSL - (2 way SSL) - należy przez to rozumieć protokół służący do szyfrowania transmisji danych w sieci zgodnie ze standardem TLS 1.0 lub SSLv3, wymagający uwierzytelnienia certyfikatem cyfrowym urządzeń obu stron komunikacji - po jednej stronie Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), po drugiej - użytkownika instytucjonalnego lub indywidualnego;
4)
Kodeksie Postępowania Certyfikacyjnego - należy przez to rozumieć dokument uszczegółowiający ogólne zasady postępowania certyfikacyjnego opisane w Polityce Certyfikacji;
5)
KSI VIS - należy przez to rozumieć podsystem teleinformatyczny stanowiący część infrastruktury technicznej i organizacyjnej Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) mający na celu zapewnienie przepływu informacji pomiędzy Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) (Dz. Urz. UE L 213 z 15.06.2004, str. 5), a systemami użytkowników instytucjonalnych oraz aplikacją WWW VIS dla użytkownika indywidualnego;
6)
PKI - (Public Key Infrastructure) - należy przez to rozumieć Infrastrukturę Klucza Publicznego będącego kryptosystemem, w którego skład wchodzą urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, użytkownicy certyfikatów (subskrybenci), oprogramowanie i sprzęt;
7)
Polityce Certyfikacji - należy przez to rozumieć dokument określający techniczne i organizacyjne warunki oraz zakres tworzenia i stosowania certyfikatów w standardzie X.509 wykorzystywanych przez użytkowników Krajowego Systemu Informatycznego (KSI);
8)
specyfikacji interfejsu KSI VIS - należy przez to rozumieć opis zawartości komunikatów wymienianych z KSI VIS przez systemy teleinformatyczne użytkowników instytucjonalnych;
9)
organie lub służbie - należy przez to rozumieć organ lub służbę uprawnioną do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;
10)
użytkowniku indywidualnym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną upoważnioną w ramach organu lub służby do wykorzystywania danych VIS, która w celu dostępu do danych VIS korzysta bezpośrednio z aplikacji WWW VIS;
11)
użytkowniku instytucjonalnym - należy przez to rozumieć organ lub służbę, uprawnione do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI) za pośrednictwem własnego systemu teleinformatycznego;
12)
VPN - (Virtual Private Network) - należy przez to rozumieć wirtualną sieć prywatną jako sieć przekazu danych korzystającą z publicznej infrastruktury telekomunikacyjnej, która przez stosowanie protokołów tunelowania i procedur bezpieczeństwa zachowuje poufność danych;
13)
wydzielonej sieci teleinformatycznej - należy przez to rozumieć niepubliczną sieć telekomunikacyjną, która dzięki zastosowaniu rozwiązań sprzętowych lub programowych zapewnia możliwość logicznej separacji od powszechnie dostępnej infrastruktury telekomunikacyjnej.