Sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.875

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 kwietnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 2022 r.
w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) zarządza się, co następuje:
1. 
Rozporządzenie określa sposób wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów, wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast), zwanych dalej "organami administracji publicznej", oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także organizacje pozarządowe.
2. 
Wykonywanie zadań obronnych polega na:
1)
tworzeniu warunków organizacyjnych planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
koordynowaniu planowania i realizacji zadań obronnych;
3)
współdziałaniu organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
4)
współdziałaniu organów administracji publicznej z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych;
5)
współdziałaniu organów administracji publicznej z podmiotami leczniczymi nadzorowanymi przez Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych w obszarze zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
6)
zapewnianiu warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych na wszystkich szczeblach administracji publicznej.
W wykonywaniu zadań obronnych organy administracji publicznej, przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych oraz władze organizacji pozarządowych uwzględniają potrzeby obronne państwa, obejmujące w szczególności:
1)
utrzymywanie, przebudowę i modernizację systemu obronnego państwa, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
przygotowanie podległych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
3)
przygotowanie do niezakłóconego funkcjonowania organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych oraz wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
4)
przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny.
1. 
Tworzenie warunków organizacyjnych planowania i realizacji zadań obronnych, uwzględniając rodzaj zadań, a także możliwości ich wykonawców, polega na zapewnieniu:
1)
efektywności, ciągłości i terminowości działania w organach administracji publicznej, u przedsiębiorców i w innych jednostkach organizacyjnych, a także w organizacjach pozarządowych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
2)
realności wykonywania zadań obronnych, w tym ich uruchamianiu oraz rozwijaniu struktur i systemów tworzonych na potrzeby ich realizacji, a także ciągłości działania organów i ich struktur wykonawczych;
3)
wykonywania zadań na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych;
4)
funkcjonowania systemów teleinformatycznych zapewniających bezpieczeństwo wykonywania zadań obronnych, w tym ochronę gromadzenia i przesyłania informacji oraz wykonywania dokumentów;
5)
podziału zgodnie z właściwościami zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz związanych z tym zakresów czynności, a także zmian w strukturze podziału zadań obronnych na podległe i nadzorowane komórki i jednostki organizacyjne w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
2. 
Tworzenie warunków organizacyjnych do planowania i realizacji zadań obronnych realizuje się przez:
1)
przygotowanie niezbędnych struktur organizacyjnych;
2)
właściwe prowadzenie polityki kadrowej;
3)
przygotowanie odpowiedniej infrastruktury;
4)
zapewnienie systemów teleinformatycznych.
1. 
Koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych polega na synchronizacji działań podejmowanych przez:
1)
Prezesa Rady Ministrów lub upoważnionego przez niego ministra - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, kierowników centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz wojewodów;
2)
ministrów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w działach administracji rządowej oraz przez kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych;
3)
wojewodów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych w województwie przez:
a)
kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych,
b)
przedsiębiorców, dla których są organami założycielskimi,
c)
starostów i prezydentów miast na prawach powiatów,
d)
przedsiębiorców niebędących jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez ministrów,
e)
władze organizacji pozarządowych;
4)
starostów i prezydentów miast na prawach powiatów - w stosunku do zadań obronnych wykonywanych przez:
a)
kierowników podległych i nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych,
b)
podmioty, dla których są organami założycielskimi,
c)
wójtów (burmistrzów lub prezydentów miast),
d)
władze organizacji pozarządowych.
2. 
Synchronizację, o której mowa w ust. 1, realizuje się przez:
1)
podział zadań obronnych, a także ustalanie organu koordynującego i organów współdziałających w wykonywaniu tych zadań, stosownie do ich właściwości i możliwości wykonawczych;
2)
określanie procedur wykonywania zadań obronnych;
3)
uzgadnianie i zatwierdzanie planów i harmonogramów wykonywania zadań obronnych;
4)
bilansowanie potrzeb niezbędnych do wykonania zadań obronnych, w szczególności uwzględniając ich skutki ekonomiczne, społeczne i międzynarodowe;
5)
inicjowanie współdziałania przy wykonywaniu zadań obronnych;
6)
określanie priorytetów wykonywania zadań obronnych;
7)
prowadzenie działalności kontrolnej i sprawozdawczej określonej w odrębnych przepisach.
Współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji pozarządowych w planowaniu i realizacji zadań obronnych polega na zapewnieniu optymalnych warunków ich wykonywania i obejmuje:
1)
wymianę doświadczeń i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
uzgadnianie działań dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych na tym samym poziomie decyzyjnym;
3)
inicjowanie i podejmowanie współpracy międzydziałowej lub regionalnej;
4)
integrowanie wysiłków i współpracę w zakresie wykorzystania bazy materiałowej, usługowej i szkoleniowej oraz potencjału medycznego;
5)
udostępnianie danych niezbędnych do określenia możliwości zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
Współdziałanie organów administracji publicznej z terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej w planowaniu i realizacji zadań obronnych obejmuje w szczególności:
1)
wymianę informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
2)
uzgadnianie działań dotyczących realizacji potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;
3)
koordynację w zakresie realizacji zadań obronnych w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa.
Zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych obejmuje:
1)
przygotowanie łączności na potrzeby kierowania bezpieczeństwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem stanów gotowości obronnej państwa, odpowiednio w ramach działu administracji rządowej, w województwie, powiecie i gminie;
2)
pozyskiwanie, przechowywanie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych;
3)
tworzenie systemów organizacyjnych i technicznych na potrzeby informowania, ostrzegania i powiadamiania, w tym także ludności cywilnej;
4)
ustalanie priorytetów w zakresie przekazywania informacji i decyzji;
5)
ustalanie narzędzi i procedur przekazywania informacji i decyzji na potrzeby wykonywania zadań obronnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. poz. 152), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655) traci moc z dniem 23 kwietnia 2022 r.