Rozdział 8 - Przepis końcowy - Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.335

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2015 r.

Rozdział  8

Przepis końcowy

§  57. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)