Rozdział 6 - Wykonywanie innych uprawnień i obowiązków - Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.335

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2015 r.

Rozdział  6

Wykonywanie innych uprawnień i obowiązków

§  49. 
W razie sprawowania nadzoru, o którym mowa w art. 181a § 2 Kodeksu karnego wykonawczego, nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu zbliżania się do określonych osób stosuje się odpowiednio § 43.
§  50. 
Kurator zawodowy ponadto:
1)
sygnalizuje kierownikowi zespołu przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień stwierdzonych w działalności pozasądowych organów wykonawczych;
2)
uczestniczy w posiedzeniach sądu w sprawach, w których złożył wniosek lub na które został wezwany;
3)
współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc w społecznej readaptacji skazanych;
4)
sygnalizuje kierownikowi, jednostkom nadrzędnym organów i instytucji państwowych, organom samorządu terytorialnego oraz organom statutowym stowarzyszeń i organizacji przypadki odmowy udzielenia kuratorowi sądowemu żądanej pomocy, jeżeli w jego ocenie ta odmowa była bezzasadna;
5)
prowadzi na bieżąco dokumentację pracy ze skazanym.
§  51. 
1. 
Kierownik zespołu co najmniej raz na 6 miesięcy omawia z przewodniczącym wydziału lub kierownikiem sekcji w sądzie, zajmującym się nadzorowaniem wykonywania orzeczeń w sprawach karnych lub w sprawach o wykroczenia, bieżące problemy związane ze sprawowaniem dozorów, wykonywaniem kary ograniczenia wolności, kontroli wykonania obowiązków w okresie próby oraz orzecznictwem sądu w kwestiach dotyczących wykonywanych spraw. Ze spotkania kierownik zespołu sporządza notatkę.
2. 
Kierownik zespołu sygnalizuje przewodniczącemu wydziału lub kierownikowi sekcji przyczyny przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień stwierdzonych w działalności pozasądowych organów wykonawczych, w tym osób godnych zaufania, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także potrzebę zwrócenia uwagi przez sąd jednostkom nadrzędnym organów i instytucji państwowych, organom samorządu terytorialnego oraz organom statutowym stowarzyszeń i organizacji w sytuacji, o której mowa w § 50 pkt 4.
§  52. 
Dokumentacja w poszczególnych rodzajach spraw prowadzonych w zespołach może być prowadzona także z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Poszczególne sprawozdania, karty czynności i inne dokumenty mogą być generowane w zakresie wprowadzonych do systemu danych.