Rozdział 2 - Sprawowanie dozoru - Sposób wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.335

Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 2015 r.

Rozdział  2

Sprawowanie dozoru

§  2. 
Zarządzenie o przekazaniu zespołowi kuratorskiej służby sądowej, zwanemu dalej "zespołem", dozoru do wykonania powinno zostać wydane bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia albo od dnia zwrotu akt sądowi I instancji lub otrzymania orzeczenia do wykonania.
§  3. 
1. 
Kierownik zespołu rozdziela sprawy dotyczące dozoru, mając na uwadze skuteczność i efektywność pracy zespołu oraz równomierne obciążenie pracą kuratorów sądowych.
2. 
Rozdziału spraw dokonuje się według podziału terytorialnego obszaru właściwości zespołu.
3. 
W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na typ dozoru i specjalizację zadań, a także wykorzystanie predyspozycji, wykształcenia, umiejętności i przeszkolenia poszczególnych kuratorów sądowych, rozdziału spraw można dokonać niezależnie od podziału terytorialnego.
4. 
Powierzenie sądowemu kuratorowi zawodowemu, zwanemu dalej "kuratorem zawodowym", sprawowania dozoru powinno nastąpić bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania dozoru zespołowi.
5. 
Kuratorowi zawodowemu sprawowanie dozoru powierza kierownik zespołu.
§  4. 
Kurator zawodowy, w terminie 7 dni od dnia powierzenia mu sprawy przez kierownika zespołu, może powierzyć sprawowanie dozoru sądowemu kuratorowi społecznemu, zwanemu dalej "kuratorem społecznym", w sytuacji gdy jest uprawniony do odstąpienia od osobistego sprawowania dozoru. Sędzia lub kierownik zespołu może w każdym czasie zarządzić osobiste sprawowanie dozoru przez kuratora zawodowego.
§  5. 
1. 
Bezzwłocznie po powierzeniu dozoru, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia jego powierzenia, kurator zawodowy wzywa skazanego do osobistego stawiennictwa w zespole oraz informuje o oddaniu go pod dozór, chyba że uprzednio powierzył sprawowanie dozoru kuratorowi społecznemu.
2. 
Jeżeli wezwanie skazanego do osobistego stawiennictwa jest oczywiście bezcelowe, kurator zawodowy może odstąpić od wzywania i sporządzić stosowną adnotację.
3. 
Kurator zawodowy może także wezwać do osobistego stawiennictwa skazanego, nad którym dozór został powierzony kuratorowi społecznemu.
4. 
Bezzwłocznie po powierzeniu dozoru, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego powierzenia, kurator społeczny powinien nawiązać pierwszy kontakt ze skazanym.
5.  1
 (utracił moc).
§  6. 
1. 
W czasie pierwszego kontaktu ze skazanym kurator sądowy przeprowadza z nim rozmowę, podczas której poucza go o jego obowiązkach i uprawnieniach wynikających z okresu próby, dozoru i nałożonych obowiązków oraz omawia sposoby i terminy ich realizacji; kurator sądowy wręcza skazanemu pouczenie na piśmie.
2. 
Kurator sądowy uzyskuje numer telefonu lub adres poczty elektronicznej skazanego, umożliwiające mu kontaktowanie się ze skazanym podczas dozoru; jeżeli skazany wyraził na to zgodę, wezwań, zawiadomień lub przekazywania informacji kurator sądowy może dokonywać także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. 
W przypadku stawienia się skazanego w zespole przed przekazaniem zespołowi dozoru do wykonania kurator zawodowy wyznaczony przez kierownika zespołu, po upewnieniu się, że skazany został oddany pod dozór, przeprowadza z nim rozmowę oraz poucza go o jego obowiązkach i uprawnieniach. Pozostałe czynności kurator zawodowy wykonuje po powierzeniu mu sprawowania dozoru.
§  7. 
1. 
Jeżeli skazany, wezwany prawidłowo, nie stawi się na wezwanie, kurator zawodowy niezwłocznie wzywa go powtórnie do stawiennictwa.
2. 
Jeżeli skazany, bez należytego usprawiedliwienia, nie stawi się na powtórne wezwanie, kurator zawodowy składa do sądu wniosek o podjęcie postępowania warunkowego umorzonego, o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, o odwołanie przedterminowego zwolnienia albo udziela skazanemu pisemnego upomnienia, o którym mowa w art. 173 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym".
3. 
Kurator zawodowy składa do sądu wniosek, o którym mowa w ust. 2, albo udziela skazanemu pisemnego upomnienia, o którym mowa w art. 173 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego, również wówczas, gdy kurator społeczny zawiadomi go, że skazany uchyla się od nawiązania pierwszego kontaktu.
§  8. 
1. 
Kurator sądowy po powierzeniu mu dozoru ma obowiązek:
1)
zaznajomić się z aktami sprawy karnej i innymi niezbędnymi źródłami informacji o skazanym; odpisy znajdujących się w aktach danych osobopoznawczych skazanego, w tym wywiadów środowiskowych, opinii biegłych lekarzy psychiatrów, psychologów, seksuologów oraz specjalistów do spraw uzależnień, załącza się do teczki dozoru;
2)
zaznajomić się z przebiegiem dotychczasowych dozorów wykonywanych przez kuratorów dla dorosłych i nadzorów wykonywanych przez kuratorów rodzinnych; odpisy sprawozdań z dotychczas prowadzonych wobec skazanego dozorów w razie potrzeby załącza się do teczki dozoru;
3)
zapoznać się z opiniami i pozostałą dostępną dokumentacją dotyczącą skazanego opuszczającego jednostkę penitencjarną w przypadku zastosowania warunkowego przedterminowego zwolnienia; odpisy opinii, orzeczeń i wniosków dotyczących zachowania się skazanego w jednostce penitencjarnej załącza się do teczki dozoru;
4)
rozpoznać i zdiagnozować sytuację osobistą, rodzinną i środowiskową skazanego;
5)
ocenić i zdiagnozować problemy, czynniki i warunki, które sprzyjają bądź nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby;
6)
ocenić możliwości i metody rozwiązywania problemów, które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby;
7)
rozpoznać optymalne metody kontroli skazanego i oddziaływania na skazanego i dokonać ich wyboru;
8)
nawiązać kontakt z rodziną i środowiskiem skazanego;
9)
w przypadku pobierania nauki przez skazanego młodocianego zasięgnąć informacji o skazanym w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych;
10)
w sprawie związanej z popełnieniem przestępstwa polegającego na użyciu przemocy lub groźby bezprawnej nawiązać kontakt z dzielnicowym z właściwej jednostki organizacyjnej Policji w celu wymiany informacji o skazanym, a także w celu ustalenia sposobów dalszej współpracy oraz form kontaktu.
2. 
W razie uzasadnionej potrzeby kurator sądowy po powierzeniu mu dozoru:
1)
nawiązuje kontakt ze stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem terapeutycznym wobec skazanego bądź innymi formami działania, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby;
2)
zasięga informacji o skazanym i jego środowisku u funkcjonariusza właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a także w instytucjach samorządowych i organach administracji rządowej;
3)
nawiązuje kontakt z pracodawcą skazanego i zasięga u niego informacji o skazanym.
§  9. 
1.  2
 (utracił moc).
2.  3
 Sprawozdanie z objęcia dozoru kurator społeczny przedkłada kuratorowi zawodowemu nie później niż w ciągu 21 dni od dnia nawiązania kontaktu ze skazanym, natomiast sprawozdania z przebiegu dozoru - nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Kurator zawodowy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania od kuratora społecznego, po uprzednim zaakceptowaniu przedkłada je kierownikowi zespołu, a następnie składa sądowi.
3. 
W sprawozdaniu z objęcia dozoru należy przedstawić w szczególności:
1)
warunki osobiste i bytowe skazanego oraz jego stosunek do dozoru i obowiązków okresu próby;
2)
krótką informację o przebiegu dotychczasowych dozorów i nadzorów;
3)
diagnozę osobopoznawczą skazanego ze szczególnym uwzględnieniem określenia ryzyka jego powrotu do przestępstwa, w tym wniosek o zakwalifikowanie skazanego do danej grupy ryzyka;
4)
diagnozę środowiskową;
5)
zamierzenia readaptacyjne, w tym plan pracy ze skazanym;
6)
metody prowadzenia dozoru i kontroli zachowania skazanego;
7)
możliwości ich realizacji i przeszkody, które utrudniają tę realizację;
8)
źródła informacji o skazanym i datę ich pozyskania.
4.  4
 (utracił moc).
5. 
Sprawozdanie z objęcia dozoru wraz z odpowiednimi adnotacjami sędziego oraz kierownika zespołu załącza się do teczki dozoru.
§  10. 
1. 
W kolejnych sprawozdaniach z przebiegu dozoru należy przedstawić:
1)
stosunek skazanego do dozoru i obowiązków okresu próby;
2)
informację o przebiegu dozoru oraz o wykonaniu nałożonych na skazanego obowiązków;
3)
diagnozę osobopoznawczą skazanego ze szczególnym uwzględnieniem określenia ryzyka jego powrotu do przestępstwa, w tym ewentualnie wniosek o zakwalifikowanie skazanego do innej grupy ryzyka;
4)
postępy readaptacyjne i ocenę skuteczności podjętych działań;
5)
ewentualne zmiany w warunkach osobistych i bytowych skazanego, metodach prowadzenia dozoru i kontroli zachowania skazanego, zamierzeniach readaptacyjnych oraz możliwościach ich realizacji i przeszkodach, które utrudniają tę realizację;
6)
źródła informacji o skazanym i datę ich pozyskania.
2.  5
 (utracił moc).
3. 
Sprawozdanie z przebiegu dozoru wraz z odpowiednimi adnotacjami sędziego oraz kierownika zespołu załącza się do teczki dozoru.
§  11-14.  6
 (utraciły moc).
§  15. 
1.  7
 (utracił moc).
2. 
W przypadku zakwalifikowania skazanego do grupy podwyższonego ryzyka (C) w czasie wykonywania dozoru przez kuratora społecznego, kolejne czynności w sprawie wykonuje kurator zawodowy, który przejmuje od tego momentu sprawę do dalszego prowadzenia, chyba że uzyskał zgodę, o której mowa w § 11 ust. 5.
§  16. 
1. 
Przebieg dozoru i podejmowane na bieżąco czynności kurator sądowy dokumentuje w karcie czynności dozoru, prowadzonej osobno dla każdego skazanego, w której zapisuje:
1)
rodzaj czynności;
2)
godziny rozpoczęcia i zakończenia, datę i miejsce wykonywania czynności;
3)
uzyskane dokumenty i informacje;
4)
źródła informacji;
5)
własne uwagi i zamierzenia w zakresie sprawowania dozoru;
6)
ewentualne uwagi lub oświadczenia skazanego;
7)
ewentualne uwagi kierownika zespołu.
2. 
Wzór formularza karty czynności dozoru stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  17. 
1. 
Kurator sądowy ma prawo do:
1)
żądania niezbędnych informacji od skazanego oraz wzywania go do osobistego stawienia się w wyznaczonym terminie w siedzibie zespołu;
2)
zapoznawania się z aktami sprawy karnej skazanego oraz zwracania się o informacje o skazanym będące w posiadaniu organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub pracodawców, szkół i organizacji społecznych w zakresie niezbędnym do efektywnego sprawowania dozoru.
2. 
Kurator zawodowy pozyskuje informację o skazanym z Krajowego Rejestru Karnego nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
§  18. 
1. 
Kurator sądowy w czasie wykonywania dozoru ocenia potrzebę nałożenia przez sąd obowiązków adekwatnych do sytuacji materialnej, rodzinnej i zdrowotnej skazanego, a także do jego postawy i zachowania po wydaniu orzeczenia.
2. 
W razie stwierdzenia potrzeby lub konieczności wydania przez sąd orzeczenia w przedmiocie obowiązków skazanego kurator zawodowy występuje do sądu o ustanowienie, rozszerzenie, zmianę lub uchylenie obowiązków w okresie próby.
3. 
We wniosku kurator zawodowy podaje propozycje ustanowienia, rozszerzenia, zmiany lub uchylenia konkretnego obowiązku oraz uzasadnia potrzebę takiego rozstrzygnięcia, a w przypadku obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 6 lub 6a Kodeksu karnego - wskazuje także podmiot lub instytucję współuczestniczące w wykonywaniu tego obowiązku przez skazanego.
§  19. 
1. 
W przypadku orzeczonego dozoru wobec sprawcy przestępstwa popełnionego w stanie ograniczonej poczytalności lub w związku z uzależnieniem od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, kurator zawodowy ponadto:
1)
zaznajamia się, w dostępnym zakresie, z wynikami leczenia, rehabilitacji skazanego lub oddziaływań terapeutycznych;
2)
utrzymuje kontakt z osobami prowadzącymi leczenie, rehabilitację, oddziaływanie terapeutyczne lub inne formy specjalistycznego oddziaływania oraz zapoznaje się z ewentualnymi wskazówkami tych osób dotyczącymi przebiegu dozoru;
3)
podejmuje działania mające na celu przestrzeganie przez skazanego zaleceń lekarskich bądź zaleceń innych specjalistów z zakresu rehabilitacji lub oddziaływań terapeutycznych;
4)
konsultuje sposób sprawowania dozoru z osobami, o których mowa w pkt 2;
5)
w razie potrzeby występuje do sądu z wnioskiem o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązku powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym, oraz wskazuje odpowiedni ośrodek leczniczy, rehabilitacyjny lub terapeutyczny;
6)
zapoznaje się z realizowanymi przez miejscowe organy administracji rządowej i samorządowej programami przeciwdziałania alkoholizmowi lub przeciwdziałania narkomanii i w miarę możliwości w nich uczestniczy;
7)
w razie potrzeby podejmuje współpracę ze specjalistycznymi stowarzyszeniami, instytucjami lub organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub środków odurzających lub substancji psychotropowych;
8)
nawiązuje i utrzymuje systematyczny kontakt z rodziną skazanego;
9)
w razie wątpliwości co do przestrzegania przez skazanego obowiązków powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających lub substancji psychotropowych poddaje skazanych badaniom na obecność alkoholu oraz środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie.
2. 
Do teczki dozoru należy dołączyć odpisy sprawozdań z nadzoru w sprawach związanych z poddaniem skazanego obowiązkowi leczenia odwykowego.
§  20. 
1. 
W przypadku orzeczonego dozoru wobec sprawcy przemocy w rodzinie do obowiązków kuratora zawodowego należy ponadto:
1)
nawiązanie i utrzymywanie stałego kontaktu z osobami pokrzywdzonymi w wyniku przemocy w rodzinie, w sytuacji gdy w okresie dozoru pozostają one we wspólnym gospodarstwie domowym ze skazanym;
2)
nawiązanie współpracy z Policją, organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego zaangażowanymi w pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przemocy w danej rodzinie i z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie miejsca zamieszkania osób pokrzywdzonych, w celu uzyskania w niezbędnym zakresie informacji o rodzinie dotkniętej przemocą;
3)
występowanie w razie potrzeby do sądu z wnioskami, w szczególności o modyfikację lub nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
4)
zapoznanie się z realizowanymi przez miejscowe organy administracji rządowej i samorządowej programami przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w miarę możliwości uczestniczenie w nich;
5)
uczestniczenie w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.3)).
2. 
W razie wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie na sprawcę przemocy w rodzinie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych kurator zawodowy wskazuje jednocześnie sądowi typ programu oraz odpowiedni ośrodek realizujący dany program.
§  21. 
W razie sprawowania dozoru w stosunku do sprawcy przejawiającego zachowania agresywne kurator sądowy rozważa możliwość wystąpienia do sądu z wnioskiem o nałożenie na tego sprawcę obowiązku uczestniczenia w programach korekcyjno-edukacyjnych pozwalających na radzenie sobie z zachowaniem agresywnym.
§  22. 
Jeżeli skazany, w stosunku do którego sprawowany jest dozór, został osadzony w jednostce penitencjarnej w innej sprawie, kurator zawodowy sygnalizuje sądowi potrzebę zawieszenia postępowania wykonawczego w części dotyczącej dozoru albo składa wniosek o zwolnienie od dozoru, albo inny stosowny wniosek zmierzający do zakończenia czynności przez kuratora sądowego.
§  23. 
Do obowiązków kuratora zawodowego należy ponadto:
1)
kontrolowanie prawidłowości i efektywności sprawowania dozoru oraz wykonywania innych czynności zleconych kuratorom społecznym oraz osobom godnym zaufania;
2)
udzielanie pomocy kuratorom społecznym i osobom godnym zaufania, zwłaszcza przez udzielanie instruktażu w zakresie metod i form pracy oraz organizowanie szkolenia;
3)
przeprowadzanie co najmniej raz w roku, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od powierzenia dozoru kuratorowi społecznemu, wywiadu środowiskowego w stosunku do skazanego, w celu kontroli wykonywania dozoru przez kuratora społecznego;
4)
pozyskiwanie osób do sprawowania funkcji sądowego kuratora społecznego;
5)
informowanie kierownika zespołu o nieprawidłowym sprawowaniu funkcji przez sądowego kuratora społecznego;
6)
uczestniczenie w posiedzeniach sądu dotyczących osób znajdujących się pod dozorem;
7)
bezzwłoczne zawiadomienie sądu o zaistnieniu okoliczności uzasadniających rozważenie celowości ponownego umieszczenia w zakładzie leczenia odwykowego lub w zakładzie karnym skazanego skierowanego uprzednio na leczenie ambulatoryjne lub rehabilitację w placówce leczniczo-rehabilitacyjnej.
§  24. 
1. 
Kurator zawodowy przyjmuje od kuratora społecznego i analizuje pod kątem stosownego wykorzystania informacje o okolicznościach uzasadniających podjęcie czynności, do których jest uprawniony kurator zawodowy, w szczególności w zakresie:
1)
wystąpienia z wnioskami w sprawie zmiany orzeczenia sądu;
2)
udzielenia materialnej lub innej pomocy skazanemu albo jego rodzinie;
3)
wystąpienia z wnioskami o dopuszczenie sądowego kuratora społecznego do udziału w posiedzeniu sądu w postępowaniu wykonawczym, jeżeli jego udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia.
2.  8
 (utracił moc).
§  25. 
1.  9
 (utracił moc)
2.  10
 Kurator społeczny przedkłada sprawozdanie z zakończenia dozoru kuratorowi zawodowemu, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia zakończenia dozoru. Kurator zawodowy, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania od kuratora społecznego, po uprzednim zaakceptowaniu przedkłada je kierownikowi zespołu, a następnie składa sądowi.
3. 
W sprawozdaniu z zakończenia dozoru należy opisać jego przebieg, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji planu pracy ze skazanym, oceny wykonania obowiązków i postawy skazanego w okresie próby.
4. 
Sprawozdania z zakończenia dozoru można nie sporządzać w przypadku zakończenia dozoru w inny sposób niż na skutek upływu okresu próby. W szczególności sprawozdania z zakończenia dozoru nie sporządza się w sprawach, w których na wniosek kuratora podjęto postępowanie warunkowo umorzone, zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności lub odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie, a także w sprawach, w których sąd, na wniosek kuratora zawodowego, zwolnił skazanego od dozoru.
5.  11
 (utracił moc).
6. 
Sprawozdanie z zakończenia dozoru wraz z ewentualnymi adnotacjami sędziego oraz kierownika zespołu załącza się do teczki dozoru.
§  26. 
Sprawozdanie z objęcia dozoru, sprawozdania z przebiegu dozoru oraz sprawozdanie z zakończenia dozoru sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1 § 5 ust. 5 został uznany za niezgodny z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
2 § 9 ust. 1 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
3 § 9 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsz Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie § 9 ust. 2 zdanie drugie z dniem 30 czerwca 2015 r.
4 § 9 ust. 4 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
5 § 10 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
6 § 11-14 zostały uznane za niezgodne z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymienione wyżej przepisy tracą moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
7 § 15 ust. 1 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
8 § 24 ust. 2 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
9 § 25 ust. 1 został uznany za niezgodny z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.
10 § 25 ust. 2 został uznany za niezgodne z art. 41 ust. 1 ustawy o kuratorach sądowych, z art. 2 ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz z art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 4 lit. a wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc w zakresie § 25 ust. 2 zdanie drugie z dniem 30 czerwca 2015 r.
11 § 25 ust. 5 został uznany za niezgodny z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 92 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP przez pkt 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 grudnia 2014 r. (Dz.U.2014.1875). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 30 czerwca 2015 r.