Sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.44.280

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 24 kwietnia 1997 r.
w sprawie sposobu wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowego trybu nabywania przez nich akcji.

Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184) zarządza się, co następuje:
1.
Pisemne oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką", uprawnieni rolnicy lub rybacy składają w siedzibie spółki lub przesyłają listem poleconym.
2.
Do pisemnego oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji należy dołączyć:
1)
zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub rybackiego,
2)
dokumenty lub oświadczenie o dostarczeniu bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w spółkę surowców pochodzących z gospodarstwa rolnego lub rybackiego, o którym mowa w pkt 1, w okresie 5 lat przed wykreśleniem tego przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
3)
dokumenty lub oświadczenie, że wartość surowców, o których mowa w pkt 2, stanowiła co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 1, oraz dokumentów będących w posiadaniu spółki spółka w terminie trzech miesięcy od dnia upływu terminu do składania pisemnych oświadczeń o zamiarze nabycia akcji sporządza listę uprawnionych rolników lub rybaków, zwaną dalej "listą".
1.
Listę wywiesza się w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej zakładach lub oddziałach na okres dwóch miesięcy.
2.
Spółka ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i lokalnym oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie działania spółki informację o terminie i miejscu wywieszenia listy oraz o uprawnieniu do składania reklamacji, o której mowa w § 4.
1.
W przypadku nieumieszczenia na liście, rolnikowi lub rybakowi przysługuje prawo do złożenia w siedzibie spółki lub przesłania listem poleconym pisemnej reklamacji w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1.
2.
Reklamacje rozpatruje powołana przez spółkę komisja, w skład której wchodzą: przedstawiciel spółki, członek rady nadzorczej spółki wybrany przez rolników lub rybaków oraz przedstawiciel terenowo właściwej izby rolniczej.
3.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej złożenia.
4.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji spółka niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego rolnika lub rybaka.
5.
Rozpatrzenie reklamacji przez komisję, o której mowa w ust. 2, wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
Po rozpatrzeniu reklamacji spółka przekazuje listę Ministrowi Skarbu Państwa.
Przed zawarciem umowy o nieodpłatnym nabyciu akcji uprawniony rolnik lub rybak składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu z uprawnień do nieodpłatnego nabycia akcji nie więcej niż w dwóch spółkach oraz o zapoznaniu się z ograniczeniem wynikającym z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 184).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.