§ 1. - Sposób wykazania przez uprawnionych rolników i rybaków okoliczności umożliwiających im nabycie akcji spółek Skarbu Państwa oraz szczegółowy tryb nabywania przez nich akcji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.44.280

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 1997 r.
§  1.
1.
Pisemne oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji spółki Skarbu Państwa, zwanej dalej "spółką", uprawnieni rolnicy lub rybacy składają w siedzibie spółki lub przesyłają listem poleconym.
2.
Do pisemnego oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji należy dołączyć:
1)
zaświadczenie z urzędu gminy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub rybackiego,
2)
dokumenty lub oświadczenie o dostarczeniu bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorstwa państwowego przekształconego w spółkę surowców pochodzących z gospodarstwa rolnego lub rybackiego, o którym mowa w pkt 1, w okresie 5 lat przed wykreśleniem tego przedsiębiorstwa z rejestru przedsiębiorstw państwowych,
3)
dokumenty lub oświadczenie, że wartość surowców, o których mowa w pkt 2, stanowiła co najmniej 100 q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorstw państwowych.