§ 4. - Sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.131.1412

Akt utracił moc
Wersja od: 9 czerwca 2004 r.
§  4.
1.
Upoważniony pracownik Inspekcji może wnioskować o dokonanie korekt lub uzupełnień w:
1)
rejestrach koniowatych w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza koniowatego,
b)
danych posiadacza koniowatego,
c)
daty zmiany posiadacza koniowatego,
d)
daty padnięcia, zabicia albo uboju koniowatego w rzeźni,
e)
daty kastracji - w przypadku ogiera;
2)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunków bydło, owce i kozy w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
adresu siedziby stada,
d)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
e)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
f)
płci i rasy zwierzęcia,
g)
oznaczenia mięsnego, mlecznego albo kombinowanego typu użytkowego zwierzęcia,
h)
oznaczenia państwa pochodzenia zwierzęcia,
i)
powodu przemieszczenia zwierzęcia,
j)
oznaczenia państwa, do którego jest przemieszczane zwierzę,
k)
daty przemieszczenia zwierzęcia z siedziby stada lub do siedziby stada oraz numerów tych siedzib stad,
l)
numeru miejsca utylizacji zwłok zwierząt, w przypadku gdy były one utylizowane,
m)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
n)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
r)
statusu epizootycznego siedziby stada,
s)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wprowadzonych przez Inspekcję;
3)
rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku świnie w zakresie:
a)
danych poprzedniego posiadacza zwierzęcia,
b)
danych posiadacza zwierzęcia,
c)
numeru siedziby stada, w której zwierzę przebywa,
d)
poprzedniego numeru identyfikacyjnego zwierzęcia - w przypadku jego zmiany,
e)
liczby zwierząt w stadzie,
f)
daty przybycia zwierzęcia do stada,
g)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przybyło,
h)
liczby zwierząt, które przybyły do stada,
i)
daty opuszczenia stada przez zwierzę,
j)
numeru siedziby stada, do której zwierzę zostało przemieszczone,
k)
liczby zwierząt, które opuściły stado,
l)
daty padnięcia, zabicia albo uboju zwierzęcia w rzeźni,
m)
daty przyjęcia zwierzęcia do rzeźni,
n)
numeru siedziby stada, z której zwierzę przyjęto do rzeźni,
o)
numeru partii uboju zwierzęcia,
p)
numeru miejsca utylizacji zwłok zwierząt, w przypadku gdy były one utylizowane,
r)
statusu epizootycznego siedziby stada,
s)
informacji o nakazach lub zakazach dotyczących zwierząt, wprowadzonych przez Inspekcję.
2.
Upoważniony pracownik Inspekcji, po podaniu identyfikatora i kodu dostępu, przekazuje wniosek o dokonanie korekty lub uzupełnienia w zakresie stwierdzonych niezgodności w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych lub w rejestrach koniowatych:
1)
do właściwego podmiotu prowadzącego rejestr koniowatych, w formie pisemnej albo przy użyciu elektronicznych nośników informacji - w przypadku rejestru koniowatych;
2)
do Agencji na formularzu zgłoszeń zdarzeń albo w formie protokołu - w przypadku rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.