Sposób współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania... - Dz.U.2004.12.110 - OpenLEX

Sposób współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.12.110

Akt utracił moc
Wersja od: 29 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 9 stycznia 2004 r.
w sprawie sposobu współdziałania Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt

Na podstawie art. 44 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350 oraz z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020) zarządza się, co następuje:
1.
Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współdziałają w zakresie sprawowania nadzoru nad wytwarzaniem i stosowaniem środków żywienia zwierząt.
2.
Współdziałanie jest realizowane między:
1)
Głównym Lekarzem Weterynarii a Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanym dalej "Głównym Inspektorem";
2)
powiatowym lekarzem weterynarii a wojewódzkim inspektorem jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, zwanym dalej "wojewódzkim inspektorem".
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:
1)
przekazywaniu przez powiatowych lekarzy weterynarii wojewódzkim inspektorom informacji o:
a)
zgłoszeniach, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt, zwanej dalej "ustawą",
b)
wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 12 ustawy;
2)
wzajemnym przekazywaniu informacji o decyzjach:
a)
nakazujących usunięcie uchybień w określonym terminie,
b)
wstrzymujących prowadzenie działalności do czasu usunięcia uchybień

- w przypadku stwierdzenia, że działalność podmiotu wytwarzającego środki żywienia zwierząt jest niezgodna z przepisami ustawy;

3)
wzajemnym przekazywaniu informacji:
a)
o wynikach badań laboratoryjnych potwierdzających wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt,
b)
w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (system RASFF) o wydanych decyzjach:
-
nakazujących uzdatnienie albo zniszczenie środka żywienia zwierząt,
-
określających inne przeznaczenie środka żywienia zwierząt niż zastosowanie takiego środka w żywieniu zwierząt;
4)
uzgadnianiu kwartalnych planów kontroli podmiotów:
a)
wytwarzających środki żywienia zwierząt przeznaczone do obrotu,
b)
wytwarzających środki żywienia zwierząt nieprzeznaczone do obrotu,
c)
stosujących środki żywienia zwierząt;
5)
przeprowadzaniu, w miarę możliwości, wspólnych kontroli:
a)
zakładów wytwarzających środki żywienia zwierząt oraz miejsc ich stosowania,
b)
magazynów oraz innych miejsc przechowywania środków żywienia zwierząt,
c)
środków transportu wykorzystywanych do przewozu środków żywienia zwierząt;
6)
przeprowadzaniu kontroli podmiotów, o których mowa:
a)
w art. 12 ustawy - co najmniej dwa razy w roku,
b)
w art. 19 ustawy - co najmniej raz w roku;
7)
wzajemnym powiadamianiu o konieczności dokonania doraźnej kontroli zakładu podlegającego wspólnemu nadzorowi.
Główny Lekarz Weterynarii i Główny Inspektor dokonują okresowych, nie rzadziej niż raz w roku, ocen współdziałania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).