Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.952 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 sierpnia 2008 r.
w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

Na podstawie art. 16 ust. 3a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660 oraz z 2018 r. poz. 50) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych, podmioty właściwe w tych sprawach oraz szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych.

Rozdział  2

Sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz podmioty właściwe w tych sprawach

§  2. 
1.  Zasięg terytorialny kolejowego przejścia granicznego obejmuje: rejony kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i pociągów, oraz odcinek torów kolejowych między tymi miejscami a granicą państwową.
2.  Rejony kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej oraz na wyznaczonych odcinkach kolejowych przed granicą państwową ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym zarządcą infrastruktury kolejowej oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także z właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej.
3.  W przypadku gdy w kolejowym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony i wyznaczone odcinki, o których mowa w ust. 2, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.
§  3. 
1.  Zasięg terytorialny lotniczego przejścia granicznego obejmuje strefy lotniska, w których dokonuje się kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa osób, bagaży, towarów i statków powietrznych.
2.  Obszar stref, o których mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarządzającym lotniskiem oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także z właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej.
3.  W przypadku gdy w lotniczym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala strefy lotniska, o których mowa w ust. 2, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.
§  4. 
1.  Zasięg terytorialny drogowego przejścia granicznego obejmuje rejony przygraniczne, na których odcinki drogowe przecinają granicę państwową, gdzie dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i pojazdów drogowych.
2.  Zasięg terytorialny drogowego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z zarządcą drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także z właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej.
3.  W przypadku gdy w drogowym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony przygraniczne, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.
§  5. 
1.  Zasięg terytorialny morskiego przejścia granicznego obejmuje rejony w portach i przystaniach, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i statków oraz przewożonych nimi środków transportu albo gdzie odbywa się wyładunek lub załadunek towarów na statki bądź przepływ lub postój tych statków.
2.  Zasięg terytorialny morskiego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym dyrektorem urzędu morskiego i właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej oraz właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej.
3.  W przypadku gdy w morskim przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony w portach i przystaniach, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.
§  6. 
1.  Zasięg terytorialny rzecznego przejścia granicznego obejmuje rejony nadbrzeży, przystani lub miejsca postoju statków, w których dokonuje się kontroli granicznej osób, towarów i statków.
2.  Zasięg terytorialny rzecznego przejścia granicznego, o którym mowa w ust. 1, ustala właściwy miejscowo wojewoda w porozumieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz z właściwym dyrektorem urzędu żeglugi śródlądowej i właściwym komendantem oddziału Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także z właściwym dyrektorem izby administracji skarbowej.
3.  W przypadku gdy w rzecznym przejściu granicznym wykonywana jest graniczna kontrola weterynaryjna, właściwy miejscowo wojewoda ustala rejony nadbrzeży, przystani lub miejsca postoju statków, o których mowa w ust. 1, także w porozumieniu z granicznym lekarzem weterynarii.

Rozdział  3

Szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec organów działających w przejściach granicznych

§  7.  Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik tej stacji jest obowiązany informować właściwego komendanta placówki Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu kolejowym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego oraz kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej - również właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o:
1) planowanym przybyciu, opóźnieniu lub odwołaniu pociągu mającego przekroczyć granicę państwową - niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedniego zawiadomienia;
2) przybyciu na granicę państwową dodatkowego pociągu pasażerskiego - najpóźniej na 8 godzin przed jego przybyciem, lub dodatkowego pociągu towarowego mającego przekroczyć granicę państwową - najpóźniej na 2 godziny przed jego przybyciem.
§  8. 
1.  Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, niezależnie od wymaganych zezwoleń innych organów, nie może bez zezwolenia funkcjonariusza Straży Granicznej pełniącego służbę w tym przejściu dopuścić do zmiany miejsca postoju pociągu podstawionego i zgłoszonego do kontroli granicznej w kolejowym przejściu granicznym, jak też na odcinku między rejonem kontroli granicznej pociągów na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, a granicą państwową.
2.  Naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej może dokonać zmiany miejsca postoju pociągu oraz dokonać zatrzymania pociągu, z wyłączeniem obowiązku uzyskania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia sytuacji związanych z klęską żywiołową, bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia osób znajdujących się w pociągu lub w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego.
3.  O zmianie miejsca postoju pociągu oraz awaryjnym zatrzymaniu pociągu na odcinku, o których mowa w ust. 1, naczelnik sekcji eksploatacji na stacji granicznej, o której mowa w § 2 ust. 1, lub upoważniony przez niego pracownik tej stacji obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić właściwego komendanta placówki Straży Granicznej, a w przypadku gdy w przejściu tym wykonywane są czynności w ramach dozoru celnego - także właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, oraz zapewnić, aby pasażerowie nie wsiadali i nie wysiadali z pociągu do chwili przybycia funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w przejściu granicznym lub rozpoczęcia kontynuowania jazdy, z wyjątkiem przypadków, w których zaistniało zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego.
§  9. 
1.  Podmiot zarządzający portem, a tam gdzie jego nie ustanowiono - kapitanat lub bosmanat portu, jest obowiązany poinformować komendanta placówki Straży Granicznej oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku gdy w przejściu morskim wykonywane są czynności w ramach kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej - również właściwego kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o:
1) każdorazowym planowanym zawinięciu do polskiego portu statku z zagranicy oraz o zamierzonym wypłynięciu za granicę statku przebywającego w polskim porcie - najpóźniej na dwie godziny przed zawinięciem lub wypłynięciem;
2) zamierzonej zmianie dotychczasowego miejsca postoju w porcie statku - niezwłocznie po podjęciu takiej decyzji lub uzyskaniu takiej informacji.
2.  Kapitan statku zgłoszonego do kontroli granicznej w przejściu morskim jest obowiązany przedstawić funkcjonariuszowi Straży Granicznej pełniącemu służbę w tym przejściu listę załogi oraz listę pasażerów, o ile są one wymagane, a także dokumenty statku oraz udostępnić pomieszczenia statku do kontroli i udzielić niezbędnej pomocy w przeprowadzeniu kontroli granicznej.
3.  Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio do statku zgłoszonego do kontroli granicznej w przejściu rzecznym.
§  10. 
1.  Zarządzający lotniskiem jest obowiązany poinformować komendanta placówki Straży Granicznej oraz naczelnika urzędu celno-skarbowego, a w przypadku gdy w przejściu lotniczym wykonywane są czynności w ramach kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej - również właściwego kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej, o planowanym przylocie, odlocie, opóźnieniu lub odwołaniu samolotu startującego z lotniska.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w formie rozkładu dobowego, w dniu poprzedzającym, a w przypadkach dotyczących odwołań rejsów, ich opóźnień lub rejsów dodatkowych, w formie uzgodnionej przez zarządzającego lotniskiem z organami wymienionymi w ust. 1, z wyprzedzeniem umożliwiającym przygotowanie służb do kontroli i odprawy granicznej.
§  11.  Dowódca jednostki wojskowej, dowódca okrętu wojennego lub zespołu okrętów oraz dowódca wojskowego statku powietrznego są obowiązani zawiadomić z 24-godzinnym wyprzedzeniem najbliższego komendanta placówki Straży Granicznej, naczelnika urzędu celno-skarbowego oraz kierownika placówki granicznej kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i fitosanitarnej o przybyciu z zagranicy lub zamierzonym przekroczeniu granicy państwowej przez osoby nienależące do załogi lub przesyłki w celu poddania tych osób, statku lub ładunku kontroli.
§  12.  Przepisy § 11 stosuje się również do okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych państw obcych. W tym przypadku obowiązek określony w § 11 spoczywa na dowódcy polskiej jednostki wojskowej, na której terenie znajduje się okręt wojenny lub wojskowy statek powietrzny.
§  13.  Podmioty określone w § 9-11 są zobowiązane do zapewnienia funkcjonariuszom i pracownikom placówki Straży Granicznej, urzędu celno-skarbowego oraz placówki granicznej kontroli sanitarnej i fitosanitarnej dojazdu i powrotu do miejsca dokonywania kontroli, jeżeli miejsce to znajduje się poza zasięgiem terytorialnym przejścia granicznego.

Rozdział  4

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2008 r. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2007.216.1604).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych (Dz.U.2006.239.1734), które utraciło moc z dniem 18 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2007.140.982).