Sposób ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz tryb i terminy ich rozliczania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.234.1980

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2003 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania.

Na podstawie art. 169c ust. 6 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość zaliczek przekazywanych kasom chorych ustala się w zależności od wpływów z należnych składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wraz z pobranymi odsetkami za zwłokę.
2.
Zaliczki dla poszczególnych kas chorych oblicza się proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek każdej z kas chorych w przewidywanych przychodach z należnych składek, obliczonych jako suma dla wszystkich kas chorych, w części przychodów pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
3.
Procentowy udział przewidywanych przychodów kas chorych z należnych składek w 2003 r. w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych określa załącznik do rozporządzenia.
4.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje poszczególnym kasom chorych zaliczki, obliczone zgodnie z rozporządzeniem, pomniejszone o kwotę nie większą niż koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobrane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
1.
Rozliczenia zaliczek dokonuje się narastająco po każdym kwartale, w 10 dniu miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału; ostatecznego rozliczenia zaliczek dokonuje się 10 lutego 2004 r.
2.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nalicza koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne nie później niż w terminie rozliczenia zaliczek, o którym mowa w ust. 1.
W rozliczeniu zaliczek uwzględnia się należne składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, które wpłynęły do końca kwartału do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oraz zaliczki przekazane kasom chorych za ten sam okres.
1.
Zaliczki przekazywane kasom chorych, określone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z rozporządzeniem, są pomniejszane o należne składki, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały zidentyfikowane do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, jako pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r., 2000 r., 2001 r. i 2002 r., z zastrzeżeniem ust. 2-5.
2.
Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 1999 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych według zasad obowiązujących w 1999 r.
3.
Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2000 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału planowanych przychodów ze składek każdej kasy chorych, o którym mowa w § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 112, poz. 1322 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 783 i Nr 77, poz. 886).
4.
Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2001 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych, o którym mowa w kolumnie 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych Kasom Chorych w 2001 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 122, poz. 1345).
5.
Należne składki pochodzące z egzekucji składek zaległych za 2002 r. są rozdzielane między poszczególne kasy chorych proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów kas chorych, o którym mowa w kolumnie 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości zaliczek tytułem składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu i terminów ich rozliczania (Dz. U. Nr 210, poz. 1795).
1.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych sporządza do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, zestawienie pomniejszonych zgodnie z § 4 kwot zaliczek z kwotami należnych składek, które wpłynęły do końca danego kwartału i zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia danego kwartału, a tym samym zostały zidentyfikowane jako należne danej kasie chorych za okres do końca danego kwartału, zwane dalej "składkami zidentyfikowanymi".
2.
Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych przekraczają wysokość kwot należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca kasie chorych z bieżących wpływów, aż do całkowitego zwrotu nadpłaconej części zaliczki.
3.
Jeżeli z zestawienia, o którym mowa w ust. 1, wynika, że zaliczki należne kasie chorych są mniejsze niż kwota należnych składek zidentyfikowanych, powstałą różnicę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca kasie chorych wraz z bieżącymi wpływami, aż do całkowitego zwrotu należności.
4.
W wysokości zaliczek należnych kasie chorych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia się należne składki, które wpłynęły do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do końca danego kwartału i nie zostały przypisane do konkretnego ubezpieczonego do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, który upłynął od zakończenia kwartału, zwane dalej "składkami niezidentyfikowanymi", podzielone między kasy chorych w sposób określony w ust. 5-8.
5.
W celu dokonania podziału składek niezidentyfikowanych ustala się dla danego okresu rozliczenia zaliczek:
1)
dla każdej z kas chorych wielkość przewidywanych przychodów z należnych składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z § 1, zakładając równomierny rozkład przychodów w każdym okresie dla każdej z kas chorych w trakcie roku;
2)
dla każdej z kas chorych różnicę między wielkością jej przewidywanych przychodów z należnych składek, o których mowa w pkt 1, a wielkością przekazanych jej składek zidentyfikowanych;
3)
sumę różnic, o których mowa w pkt 2;
4)
kwotę wszystkich składek niezidentyfikowanych jako sumę różnic między zaliczkami przekazanymi kasom chorych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, pomniejszonymi zgodnie z § 4, a składkami zidentyfikowanymi dla poszczególnych kas chorych;
5)
stopień identyfikacji składek w danej kasie chorych jako wyrażony w procentach stosunek składki zidentyfikowanej w tej kasie do kwoty zaliczki przekazanej danej kasie, pomniejszonej zgodnie z § 4;
6)
maksymalny stopień identyfikacji składek jako najwyższą wartość stopnia identyfikacji składek wśród kas chorych biorących udział w podziale składek niezidentyfikowanych.
6.
Nie bierze udziału w podziale składek niezidentyfikowanych kasa chorych, której stopień identyfikacji składek jest równy lub większy niż 100%.
7.
Kasie chorych uczestniczącej w podziale składek niezidentyfikowanych, w przypadku gdy suma różnic, obliczona zgodnie z ust. 5 pkt 3, jest:
1)
mniejsza lub równa kwocie składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 - przydziela się składki niezidentyfikowane w kwocie równej różnicy, o której mowa w ust. 5 pkt 2;
2)
większa od kwoty składek niezidentyfikowanych, ustalonej zgodnie z ust. 5 pkt 4 - przydziela się składki niezidentyfikowane kasom, których stopień identyfikacji składki jest mniejszy od maksymalnego stopnia identyfikacji składek, w kwocie równej różnicy między wielkością iloczynu kwoty przekazanej danej kasie chorych zaliczki pomniejszonej, zgodnie z § 4, i maksymalnego stopnia identyfikacji składek oraz wielkością składki zidentyfikowanej tej kasy.
8.
Pozostała kwota składek niezidentyfikowanych jest rozdzielana pomiędzy kasy chorych, uczestniczące w podziale składek niezidentyfikowanych:
1)
proporcjonalnie do procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek każdej z kas chorych, o którym mowa w § 1 - w przypadku, gdy w podziale składek niezidentyfikowanych uczestniczą wszystkie kasy chorych;
2)
według procentowego udziału przewidywanych przychodów z należnych składek danej kasy chorych w sumie tych przychodów kas chorych biorących udział w podziale składek niezidentyfikowanych - w przypadku, gdy nie wszystkie kasy chorych uczestniczą w podziale składek niezidentyfikowanych.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oblicza wielkości wyrażane procentowo z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 83, poz. 749, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1689 i Nr 230, poz. 1920.

ZAŁĄCZNIK

PROCENTOWY UDZIAŁ PRZEWIDYWANYCH PRZYCHODÓW KAS CHORYCH Z NALEŻNYCH SKŁADEK W 2003 R. W CZĘŚCI POBIERANEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZY STAWCE SKŁADKI 8,00% SKORYGOWANYCH WSKAŹNIKIEM ŚCIĄGALNOŚCI SKŁADEK

WyszczególnieniePrzewidywane przychody kasy chorych z należnych składek w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych skorygowane wskaźnikiem ściągalności 97% (w zł)Procentowy udział przewidywanych przychodów kasy chorych z należnych składek w części pobieranej przez ZUS w sumie przychodów z należnych składek w części pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (w proc.)
1234
POLSKA25.909.908.586100,0000
01RDolnośląska RKCh1.848.648.3697,1349
02RKujawsko-Pomorska RKCh1.096.351.3334,2314
03RLubelska RKCh937.315.9153,6176
04RLubuska RKCh501.841.5951,9369
05RŁódzka RKCh1.480.997.7275,7160
06RMałopolska RKCh1.892.339.1557,3035
07RMazowiecka RKCh3.936.217.61715,1919
08ROpolska RKCh567.498.6062,1903
09RPodkarpacka RKCh1.019.828.7583,9361
10RPodlaska RKCh518.799.4102,0023
11RPomorska RKCh1.361.524.3055,2548
12RŚląska RKCh3.907.282.70615,0803
13RŚwiętokrzyska RKCh634.844.4072,4502
14RWarmińsko-Mazurska RKCh694.214.1092,6793
15RWielkopolska RKCh2.098.450.0848,0990
16RZachodniopomorska RKCh946.932.6073,6547
17BBranżowa KChSM2.466.821.8859,5208