Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1384

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 12 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa

Na podstawie art. 83a ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, zwanej dalej "dotacją", w tym rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu, wymagania, jakie spełnia wniosek oraz dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku.
§  2.  Wniosek o udzielenie dotacji, zwany dalej "wnioskiem", zawiera:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę, oznaczenie siedziby i adres wnioskodawcy;
2) adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, zwane dalej "pomieszczeniem";
3) wskazanie zabezpieczeń technicznych na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń, zwanych dalej "zabezpieczeniami technicznymi", w jakie zostanie wyposażone pomieszczenie;
4) określenie terminu wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
5) wskazanie planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
6) określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji oraz sposobu jej płatności.
§  3. 
1.  Do wniosku dołącza się następujące dokumenty albo ich elektroniczne kopie:
1) kosztorys planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia;
3) pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, o których mowa w pkt 2, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia.
2.  Do sporządzania kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w zakresie sporządzania kosztorysu inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.
3.  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą dołącza do wniosku także dokumenty, o których mowa w art. 37 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948).
4.  Podmiotom, o których mowa w ust. 3, dotacja jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
§  4.  W przypadku wniosku zawierającego braki formalne, rachunkowe lub merytoryczne minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej "Ministrem", wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
§  5.  Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty podlegające dofinansowaniu, którymi są:
1) koszty zakupu zabezpieczeń technicznych zgodnych z projektem zabezpieczeń technicznych uzgodnionym z Ministrem;
2) koszty montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych zgodnie z projektem, o którym mowa w pkt 1.
§  6. 
1.  Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez wnioskodawcę Ministrowi, w terminie 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, następujących dokumentów:
1) kopii rachunków lub faktur za zakup zabezpieczeń technicznych oraz działań związanych z montażem w pomieszczeniu tych zabezpieczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;
2) kosztorysu powykonawczego działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych.
2.  Do sporządzania kosztorysu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w zakresie sporządzania kosztorysu inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów robót budowlanych.
§  7. 
1.  Minister dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1, pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
2.  W przypadku gdy przekazane Ministrowi dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 1, nie są kompletne, Minister wzywa wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
§  8.  Wniosek oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1, można składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej jednostki organizacyjnej obsługującej Ministra.
§  9.  Minister informuje wnioskodawcę o rozliczeniu dotacji albo o konieczności dokonania zwrotu dotacji w całości albo w części.
§  10.  Dotacja stanowiąca pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).