Sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.164.1588

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 stycznia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób ustalania w decyzji o warunkach zabudowy wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym wymagania dotyczące ustalania:
1)
linii zabudowy;
2)
wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu;
3)
szerokości elewacji frontowej;
4)
wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki;
5)
geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych).
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) 2
 (uchylony);
3) 3
 (uchylony);
4) 4
 (uchylony);
5) 5
 (uchylony).
 (uchylony).
1.  7
 Obowiązującą linię nowej zabudowy na terenie objętym wnioskiem wyznacza się jako przedłużenie linii istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. 
W przypadku niezgodności linii istniejącej zabudowy na działce sąsiedniej z przepisami odrębnymi, obowiązującą linię nowej zabudowy należy ustalić zgodnie z tymi przepisami.
3. 
Jeżeli linia istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas obowiązującą linię nowej zabudowy ustala się jako kontynuację linii zabudowy tego budynku, który znajduje się w większej odległości od pasa drogowego.
4.  8
 Dopuszcza się inne wyznaczenie obowiązującej linii nowej zabudowy, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.
1. 
Wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego.
2.  9
 Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.
1.  10
 Szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu terenu, wyznacza się dla nowej zabudowy na podstawie średniej szerokości elewacji frontowych istniejącej zabudowy na działkach w obszarze analizowanym, z tolerancją do 20%.
2.  11
 Dopuszcza się wyznaczenie innej szerokości elewacji frontowej, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.
1. 
Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki wyznacza się dla nowej zabudowy jako przedłużenie tych krawędzi odpowiednio do istniejącej zabudowy na działkach sąsiednich.
2. 
Wysokość, o której mowa w ust. 1, mierzy się od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku.
3. 
Jeżeli wysokość, o której mowa w ust. 1, na działkach sąsiednich przebiega tworząc uskok, wówczas przyjmuje się jej średnią wielkość występującą na obszarze analizowanym.
4.  12
 Dopuszcza się wyznaczenie innej wysokości, o której mowa w ust. 1, jeżeli wynika to z analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy.
 Geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość głównej kalenicy i układ połaci dachowych, a także kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu terenu) ustala się odpowiednio do geometrii dachów występujących na obszarze analizowanym.
1. 
Warunki i wymagania dotyczące nowej zabudowy i zagospodarowania terenu ustala się w decyzji o warunkach zabudowy, zawierającej część tekstową i graficzną.
2.  14
 Wyniki analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy, zawierające część tekstową i graficzną, stanowią załącznik do decyzji o warunkach zabudowy.
3.  15
 Część graficzną decyzji o warunkach zabudowy oraz część graficzną analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy, sporządza się na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjnej dołączonej do wniosku o ustalenie warunków zabudowy, w czytelnej technice graficznej zapewniającej możliwość wykonywania ich kopii.
4.  16
 Część graficzną analizy, o której mowa w art. 61 ust. 5a ustawy, sporządza się z uwzględnieniem nazewnictwa i oznaczeń graficznych stosowanych w decyzji o warunkach zabudowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165 i Nr 141, poz. 1359).
2 § 2 pkt 2 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
3 § 2 pkt 3 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
4 § 2 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
5 § 2 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
6 § 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
7 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
8 § 4 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
9 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
10 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
11 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
12 § 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
13 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
14 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
15 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.
16 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2399) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 stycznia 2022 r.