§ 9a. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  9a. 3
1.
Jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych, należących do jednostek gospodarki nie uspołecznionej, rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego, PZU pobiera składkę uzupełniającą lub zwraca składkę według następujących zasad:
1)
w razie rejestrowania pojazdu samochodowego w ciągu roku kalendarzowego, posiadacz pojazdu opłaca składkę przed zarejestrowaniem w wysokości:
a)
100 % składki rocznej, jeżeli pojazd jest rejestrowany w pierwszym półroczu,
b)
50 % składki rocznej, jeżeli pojazd jest rejestrowany w drugim półroczu;
2)
w razie wyrejestrowania pojazdu samochodowego w pierwszym półroczu, posiadaczowi pojazdu przysługuje zwrot składki w wysokości 50% wpłaconej składki; jeżeli pojazd zostanie wyrejestrowany w drugim półroczu, zwrot składki nie przysługuje.
2.
Zasady obliczania składki uzupełniającej lub zwrotu składki za obowiązkowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej z ruchu pojazdów samochodowych, które są w posiadaniu jednostek gospodarki uspołecznionej, ustali Minister Finansów.
3 § 9a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1965 r. (Dz.U.65.7.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1965 r.