§ 9. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  9. 2
Jeżeli odpowiedzialność PZU z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń budynków, mienia ruchomego, ziemiopłodów od gradobicia i powodzi oraz zwierząt gospodarczych rozpoczyna się, ulega zmianie lub kończy się w ciągu roku kalendarzowego, nie pobiera się składki uzupełniającej, składka zaś wymierzona za ten rok nie podlega skreśleniu i zwrotowi.
2 § 9:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1965 r. (Dz.U.65.7.36) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1965 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 lutego 1967 r. (Dz.U.67.6.22) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1967 r.