§ 12. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  12.
Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się odpowiednio do sposobu ustalania taryf i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia prowadzone przez "Wartę" Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna.