Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.170

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach 2 ( 3

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustalanie sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach następuje na podstawie badań laboratoryjnych opakowań lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, wykonywanych przez laboratorium akredytowane przez odpowiednią dla danego rodzaju laboratorium jednostkę akredytującą lub przez laboratorium z wdrożonym systemem jakości w zakresie badania zawartości metali w opakowaniach lub w materiałach wykorzystanych do ich produkcji.
§  2.
1. Próbki do badań pobiera się w sposób losowy z reprezentatywnych partii opakowań lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań, zgodnie z udokumentowaną procedurą pobierania próbek opakowań.
2. Próbki przeznaczone do badań przed badaniem oczyszcza się i pozbawia śladowych zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na wynik badania laboratoryjnego.
§  3. Dla każdej próbki wykonuje się odrębne badanie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego zgodnie z udokumentowaną procedurą badawczą, w której zastosowana metoda analityczna charakteryzuje się poziomem wykrywalności co najmniej 1 mg każdego metalu na 1 kg opakowania lub materiałów wykorzystanych do produkcji opakowań.
§  4. Przy ustalaniu zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w poszczególnych materiałach wykorzystanych do produkcji opakowania zawartość każdego z tych metali w opakowaniu oblicza się jako sumę zawartości danego metalu w opakowaniu w przeliczeniu na całkowitą masę opakowania, uwzględniając udziały masy poszczególnych materiałów w masie całego opakowania, zgodnie ze wzorem:

gdzie:

cx - oznacza zawartość danego metalu ciężkiego w opakowaniu; "x" oznacza jeden z metali ciężkich, tj. cPb - ołów, cCd - kadm, cHg - rtęć, cCr - chrom sześciowartościowy,

cx(i) - oznacza zawartość danego metalu ciężkiego w materiale wykorzystanym do produkcji opakowania, "i" oznacza dany materiał w opakowaniu ,

m(i) - oznacza masę danego materiału wykorzystanego do produkcji opakowania, "i" oznacza dany materiał w opakowaniu [kg],

m - oznacza masę całkowitą opakowania [kg].

§  5. Sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu określa się zgodnie ze wzorem:

gdzie:

Σc - oznacza sumę zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu ,

cPb - oznacza zawartość ołowiu w opakowaniu ,

cCd - oznacza zawartość kadmu w opakowaniu ,

cHg - oznacza zawartość rtęci w opakowaniu ,

cCr - oznacza zawartość chromu sześciowartościowego w opakowaniu .

§  6. Wyniki badań zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu ujmuje się w protokole badań zawierającym następujące informacje:
1) nazwę jednostki wykonującej badania;
2) numer certyfikatu akredytacji lub oświadczenie o wdrożonym systemie jakości;
3) nazwę producenta lub importera badanego opakowania lub materiału wykorzystanych do produkcji opakowania;
4) identyfikację i opis badanego opakowania lub materiału wykorzystanych do produkcji opakowania;
5) wyniki i datę przeprowadzenia badań;
6) podpis osoby wykonującej badania.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 4
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 30 września 2014 r. pod numerem 2014/0504/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
3 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia art. 11 dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349).
4 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. Nr 66, poz. 619), które zgodnie z art. 81 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) utraciło moc z dniem 2 stycznia 2015 r.