Sposób ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.68.601

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt2)

Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 281, poz. 2776) zarządza się, co następuje:
Numer identyfikacyjny nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:
1)
symbolu "α";
2)
kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1:2002 Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych - Część 1: Kody krajów;
3)
ośmiu znaków alfanumerycznych, z których:
a)
pierwsza i druga cyfra stanowią cyfry kodu województwa właściwego ze względu na adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)),
b)
trzecia i czwarta cyfra stanowią cyfry kodu powiatu właściwego ze względu na adres przedstawicielstwa, które reprezentuje zakład, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a,
c)
piąta i szósta cyfra stanowią cyfry informujące o kolejności wpisu zakładu do ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt,
d)
litery "pp" stanowią wyróżnik dla reprezentującego zakład przedstawicielstwa działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Numer identyfikacyjny nadawany zakładom państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt, prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania środków żywienia zwierząt, która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:
1)
kodu państwa trzeciego określonego w Polskiej Normie PN-EN ISO 3166-1:2002 Kody nazw krajów i ich jednostek administracyjnych - Część 1: Kody krajów;
2)
ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 1 pkt 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

- dyrektywy Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.7.1998, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 282),

- dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15; Dz. Urz. WE L 346 z 22.12.1998, str. 49; Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20; Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższych dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2535.