Sposób ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.142.1024

Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 20 lipca 2006 r.
w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego

Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania wysokości opłat, o których mowa w art. 19c, art. 21a ust. 9 oraz art. 36 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawą", związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego oraz sposób ich uiszczania.
1.
Opłaty, o których mowa w § 1, są ustalane w stosunku procentowym do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), obowiązującego w czasie złożenia wniosku, zwanej dalej "kwotą bazową".
2.
Opłaty ustalone zgodnie z ust. 1 zaokrągla się do pełnego złotego w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Szczegółowy sposób ustalania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego, o których mowa w art. 36 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Podmiot odpowiedzialny uiszcza opłatę także w przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, zmian oznakowania opakowania, zmian w ulotce lub zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego, w trakcie rozpatrywania wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego.
Opłatę określoną dla złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego uiszcza się również w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego dotyczącego produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 16 ustawy.
1.
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny składa więcej niż jeden wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub jego zmianę w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych różniących się postacią, opłata za złożenie kolejnego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego wynosi 70 % opłaty za złożenie wniosku.
2.
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny składa więcej niż jeden wniosek o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub jego zmianę w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych różniących się mocą, opłata za złożenie kolejnego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego wynosi 30 % opłaty za złożenie wniosku.
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny składa więcej niż jeden wniosek o dokonanie zmian oznakowania opakowania, w treści ulotki lub w Charakterystyce Produktu Leczniczego Weterynaryjnego w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych różniących się tylko mocą lub postacią, opłata za złożenie kolejnego wniosku wynosi 10 % opłaty za złożenie wniosku.
Za każdą zmianę danych typu I i II, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy, określoną we wniosku o zmianę danych stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego - uiszcza się odrębną opłatę.
1.
Opłaty, o których mowa w art. 19c ustawy, pobiera się za:
1)
aktualizację raportu oceniającego, o którym mowa w art. 19 ust. 5 ustawy - w wysokości 50 % opłaty za wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, dla produktu leczniczego weterynaryjnego oryginalnego:
a)
stosowanego u zwierząt, których tkanki lub pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do spożycia, z zastrzeżeniem lit. c i d - w wysokości 1.875 % kwoty bazowej,
b)
stosowanego u zwierząt, z których nie pozyskuje się tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia, z zastrzeżeniem lit. d - w wysokości 1.625 % kwoty bazowej,
c)
przeznaczonego dla owadów użytkowych lub ryb hodowlanych - w wysokości 937,5 % kwoty bazowej,
d)
stosowanego u zwierząt futerkowych - w wysokości 937,5 % kwoty bazowej;
3)
złożenie wniosku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, dla odpowiedników oryginalnego produktu leczniczego weterynaryjnego:
a)
stosowanego u zwierząt, których tkanki lub pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do spożycia, z zastrzeżeniem lit. c i d - w wysokości 1.125 % kwoty bazowej,
b)
stosowanego u zwierząt, z których nie pozyskuje się tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia, z zastrzeżeniem lit. d - w wysokości 937,5 % kwoty bazowej,
c)
przeznaczonego dla owadów użytkowych lub ryb hodowlanych - w wysokości 375 % kwoty bazowej,
d)
stosowanego u zwierząt futerkowych - w wysokości 375 % kwoty bazowej;
4)
przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę wszczęcia procedury wyjaśniającej - w wysokości 30 % opłaty za wydanie pozwolenia zgodnie z tabelą określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny składa więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych różniących się postacią, opłata za złożenie kolejnego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego wynosi 70 % opłaty za złożenie wniosku.
3.
W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny składa więcej niż jeden wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w odniesieniu do produktów leczniczych weterynaryjnych różniących się mocą, opłata za złożenie kolejnego wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego wynosi 30 % opłaty za złożenie wniosku.
W przypadku wszczęcia procedury wzajemnego uznania, o której mowa w art. 19 ustawy, w odniesieniu do produktu leczniczego weterynaryjnego, w stosunku do którego złożono wniosek o dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, opłatę wniesioną za złożenie tego wniosku zalicza się na poczet opłaty związanej z dopuszczeniem do obrotu w trybie art. 19 ustawy.
Szczegółowy sposób ustalania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego, o których mowa w art. 21a ust. 9 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
1.
Opłaty związane z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub dokonaniem zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przelewem lub przekazem pocztowym.
2.
Opłaty należne z różnych tytułów uiszcza się oddzielnie.
3.
Potwierdzenie uiszczenia opłaty składa się wraz z wnioskiem o dokonanie czynności związanej z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub dokonaniem zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
W przypadku postępowań toczących się w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382, z późn. zm.3)), opłaty związane z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub dokonaniem zmian w pozwoleniu i dokumentacji dotyczącej wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego lub z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przelewem lub przekazem pocztowym.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173, poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 787, Nr 163, poz. 1362, Nr 179, poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1801, z 2002 r. Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 77, Nr 92, poz. 882 i Nr 93, poz. 896.

4) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego (Dz. U. Nr 156, poz. 1531), które utraciło moc z dniem 2 maja 2005 r. na podstawie art. 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 92, poz. 882).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 OPŁATY ZWIĄZANE Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH ORAZ RODZAJE CZYNNOŚCI, ZA KTÓRE SĄ POBIERANE

WyszczególnienieProcent kwoty bazowej
123
AProdukty lecznicze weterynaryjne niewymienione w lit. B, C, D, E i F:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

oryginalnego gotowego produktu leczniczego

weterynaryjnego:

a) stosowanego u zwierząt, których tkanki lub

pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do

spożycia, z zastrzeżeniem lit. c i d

1.875 %
b) stosowanego u zwierząt, z których nie pozyskuje się

tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia, z

zastrzeżeniem lit. d

1.625 %
c) przeznaczonego dla owadów użytkowych lub ryb

hodowlanych

937,5 %
d) stosowanego u zwierząt futerkowych 937,5 %
2) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

odpowiednika oryginalnego gotowego produktu

leczniczego weterynaryjnego:

a) stosowanego u zwierząt, których tkanki lub

pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do

spożycia, z zastrzeżeniem lit. c i d

1.125 %
b) stosowanego u zwierząt, z których nie pozyskuje się

tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia, z

zastrzeżeniem lit. d

937,5 %
c) przeznaczonego dla owadów użytkowych lub ryb

hodowlanych

375 %
d) stosowanego u zwierząt futerkowych 375 %
3) zmianę danych typu I 175 %
4) zmianę danych typu II 625 %
5) dokonanie zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Weterynaryjnego

212,5 %
6) dokonanie zmian w ulotce 75 %
7) dokonanie zmian oznakowania opakowania 25 %
8) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

weterynaryjnego:

a) stosowanego u zwierząt, których tkanki lub

pozyskiwane od nich produkty są przeznaczone do

spożycia, z zastrzeżeniem lit. c i d

625 %
b) stosowanego u zwierząt, z których nie pozyskuje się

tkanek lub produktów przeznaczonych do spożycia, z

zastrzeżeniem lit. d

375 %
c) przeznaczonego dla owadów użytkowych lub ryb

hodowlanych

312,5 %
d) stosowanego u zwierząt futerkowych 312,5 %
9) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu wydanego zgodnie z art. 7 ust.

4 ustawy w sytuacji, gdy z uwagi na ustalone wartości

Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Pozostałości nie

ma konieczności zmiany okresów karencji w stosunku do

podanych w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu

25 %
10) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu wydanego zgodnie z art. 7 ust.

4 ustawy w sytuacji, gdy z uwagi na ustalone wartości

Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia Pozostałości

istnieje konieczność zmiany okresów karencji w

stosunku do podanych w pozwoleniu na dopuszczenie do

obrotu

625 %
BProdukty lecznicze weterynaryjne roślinne:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu

leczniczego roślinnego

625 %
2) zmianę danych typu I 62,5 %
3) zmianę danych typu II 187,5 %
4) dokonanie zmian w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Weterynaryjnego

75 %
5) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu

162,5 %
6) dokonanie zmian w ulotce lub oznakowaniu opakowania 25 %
CProdukty lecznicze weterynaryjne homeopatyczne, o których mowa w art. 21 ustawy:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu

leczniczego weterynaryjnego homeopatycznego; wniosek o

dopuszczenie do obrotu może obejmować serie produktów

leczniczych weterynaryjnych pochodzących z tej samej

homeopatycznej grupy lub grup:

a) za listę zawierającą do 50 produktów włącznie 600 %
b) za listę zawierającą więcej niż 50 produktów 850 %
2) zmiany porejestracyjne 100 %
3) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu:

a) za listę zawierającą do 50 produktów włącznie 150 %
b) za listę zawierającą więcej niż 50 produktów 250 %
4) dokonanie zmian w ulotce lub oznakowaniu opakowania 25 %
DProdukty lecznicze weterynaryjne, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych roślinnych:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu

leczniczego weterynaryjnego

400 %
2) zmianę typu I 100 %
3) zmianę typu II 250 %
4) dokonanie zmiany w Charakterystyce Produktu

Leczniczego Weterynaryjnego

75 %
5) dokonanie zmiany w ulotce 50 %
6) dokonanie zmiany w oznakowaniu opakowania 25 %
7) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu

250 %
EProdukty lecznicze weterynaryjne stosowane u zwierząt ozdobnych, w szczególności ryb akwariowych, ptaków ozdobnych, małych gryzoni:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 125 %
2) zmiany porejestracyjne 25 %
3) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu

62,5 %
FProdukty lecznicze weterynaryjne, o których mowa w art. 20 ustawy, niewymienione w lit. E:
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 125 %
2) przedłużenie terminu ważności pozwolenia na

dopuszczenie do obrotu

50 %
GOpłata za czynności administracyjne związane z wydaniem duplikatu 25 %
HOpłata za złożenie wniosku o dokonanie innych zmian wynikających z czynności administracyjnych związanych z wydanym pozwoleniem 25 %

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB USTALANIA OPŁAT ZWIĄZANYCH Z DOPUSZCZENIEM DO OBROTU PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 21A UST. 9 USTAWY Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. - PRAWO FARMACEUTYCZNE

WyszczególnienieProcent kwoty bazowej
Opłata za złożenie wniosku o:
1) wydanie pozwolenia na import równoległy365 %
2) zmianę pozwolenia na import równoległy185 %