Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1954

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 23 grudnia 2014 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej "Kartą";
2)
wzory:
a)
Karty,
b)
wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu,
c)
znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
d)
logo rodziny wielodzietnej.
1. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, informacji o unieważnieniu Karty oraz odcięcie jednego z rogów Karty o powierzchni co najmniej 1 cm2.
2. 
Kartę unieważnioną w sposób określony w ust. 1 zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.
Wzór Karty określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wzór wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
Wzór znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Wzór logo rodziny wielodzietnej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

wzór

Objaśnienia:

1. Karta ma wymiary 54 x 85,6 mm, jest wykonana z tworzywa sztucznego, zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

wzór

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1260).