§ 3. - Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.99 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2021 r.
§  3. 
1. 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:
1)
imiona i nazwisko;
2)
imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
3)
datę urodzenia;
4)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
5)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
6)
numer PESEL;
7)
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
8)
informację o zawarciu związku małżeńskiego - w przypadku małżonka rodzica;
9)
stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10)
informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza - chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
11)
informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
12)
informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w przypadku dziecka;
13)
informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
14)
informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
15)
informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;
16)
informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
17) 2
 numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.
2. 
Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:
1)
dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;
2) 3
 członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
3) 4
 karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica.
2 § 3 ust. 1 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1037) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2021 r.
3 § 3 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1037) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2021 r.
4 § 3 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 7 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1037) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 czerwca 2021 r.