Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we... - Dz.U.2022.1300 t.j. - OpenLEX

Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1300 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej "Kartą";
2)
szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu;
3)
wzory:
a)
Karty,
b)
znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
c)
logo rodziny wielodzietnej.
1. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej "ustawą", informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:
1)
odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub
2)
zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.
2. 
Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.
1. 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:
1)
imiona i nazwisko;
2)
imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
3)
datę urodzenia;
4)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
5)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
6)
numer PESEL;
7)
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
8)
informację o zawarciu związku małżeńskiego - w przypadku małżonka rodzica;
9)
stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10)
informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza - chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
11)
informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
12)
informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w przypadku dziecka;
13)
informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
14)
informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
15)
informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;
16)
informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
17)
numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.
2. 
Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:
1)
dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;
2)
członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
3)
karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica.
Wzór Karty jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór logo rodziny wielodzietnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta tradycyjna

wzór

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta elektroniczna

wzór

Objaśnienia:

1. Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz:

1) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a - w przypadku karty tradycyjnej;

2) zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" - w przypadku karty elektronicznej.

2. W przypadku prezentacji w urządzeniu mobilnym właściciela karty elektronicznej kart elektronicznych członków jego rodziny karty te nie zawierają zdjęcia, hologramu, stanowiącego wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, ani napisu "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

3. Karta tradycyjna ma wymiary 54 χ 85,6 mm.

4. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1954), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017.1428).