Sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1300 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej "Kartą";
2)
szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu;
3)
wzory:
a)
Karty,
b)
znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
c)
logo rodziny wielodzietnej.
1. 
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej "ustawą", informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:
1)
odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub
2)
zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.
2. 
Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.
1. 
Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:
1)
imiona i nazwisko;
2)
imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
3)
datę urodzenia;
4)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
5)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
6)
numer PESEL;
7)
numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
8)
informację o zawarciu związku małżeńskiego - w przypadku małżonka rodzica;
9)
stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10)
informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 868 i 1116), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza - chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
11)
informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
12)
informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w przypadku dziecka;
13)
informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
14)
informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
15)
informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;
16)
informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
17)
numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile je posiada.
2. 
Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:
1)
dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;
2)
członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
3)
karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica.
Wzór Karty jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór logo rodziny wielodzietnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta tradycyjna

wzór

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta elektroniczna

wzór

Objaśnienia:

1. Karta zawiera imię (imiona) oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej, termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem oraz:

1) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a - w przypadku karty tradycyjnej;

2) zdjęcie jej właściciela, hologram stanowiący wizerunek orła ustalony jak dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" - w przypadku karty elektronicznej.

2. (uchylony).

3. Karta tradycyjna ma wymiary 54 χ 85,6 mm.

4. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy, ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1954), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017.1428).
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 19 września 2023 r. (Dz.U.2023.2019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 września 2023 r.