Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.99 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób unieważnienia Karty Dużej Rodziny, zwanej dalej "Kartą";
2) szczegółowy zakres informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu;
3) wzory:
a) Karty,
b) znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny",
c) logo rodziny wielodzietnej.
§  2. 
1.  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) unieważnia Kartę przez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, zwanej dalej "ustawą", informacji o unieważnieniu Karty oraz odpowiednio przez:
1) odcięcie jednego z rogów karty tradycyjnej o powierzchni co najmniej 1 cm2 lub
2) zablokowanie udostępnionej karty elektronicznej.
2.  Kartę tradycyjną, unieważnioną w sposób określony w ust. 1 pkt 1, zwraca się członkowi rodziny wielodzietnej.
§  3. 
1.  Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu zawiera wskazanie, czy wniosek dotyczy przyznania Karty, czy wydania jej duplikatu, oraz następujące dane dotyczące członków rodziny wielodzietnej:
1) imiona i nazwisko;
2) imiona i nazwiska rodowe rodziców dziecka;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania lub pobytu;
5) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
6) numer PESEL;
7) numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL;
8) informację o zawarciu związku małżeńskiego - w przypadku małżonka rodzica;
9) stopień pokrewieństwa z członkami rodziny;
10) informacje o uczęszczaniu dziecka w wieku od ukończenia 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia do szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60), dotyczące okresu uczęszczania oraz nazwy i adresu siedziby instytucji, do której dziecko uczęszcza - chyba że dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
11) informacje o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej, okresie uczęszczania oraz nazwie i adresie siedziby szkoły wyższej, do której dziecko uczęszcza;
12) informacje o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym informacje o okresie, na jaki zostało wydane orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - w przypadku dziecka;
13) informację o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej;
14) informację o pozostawaniu dziecka w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
15) informację, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do dzieci wskazanych we wniosku;
16) informację o dochodach członków rodziny wielodzietnej - w przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy;
17) numer telefonu komórkowego i adres poczty elektronicznej członka rodziny wielodzietnej - o ile wyraża wolę ich udostępnienia lub o ile wniosek dotyczy karty elektronicznej.
2.  Poza informacjami, o których mowa w ust. 1, wniosek zawiera wskazanie, czy:
1) dotyczy karty tradycyjnej lub karty elektronicznej;
2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo czy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej;
3) karta elektroniczna danego członka rodziny wielodzietnej ma zostać udostępniona innemu członkowi rodziny wielodzietnej - rodzicowi lub małżonkowi rodzica - w przypadku wniosku o udostępnienie karty elektronicznej.
§  4.  Wzór Karty jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  Wzór znaku "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny" jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  6.  Wzór logo rodziny wielodzietnej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta tradycyjna

wzór

WZÓR

KARTA DUŻEJ RODZINY - karta elektroniczna

wzór

Objaśnienia:

1. Karta zawiera imię oraz nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności Karty, numer Karty, logo rodziny wielodzietnej, skrót "KDR" pisany alfabetem Braille'a - na karcie tradycyjnej, miejsce na zdjęcie - na karcie elektronicznej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

2. Karta tradycyjna ma wymiary 54 x 85,6 mm.

3. Numer Karty składa się z 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator danej gminy ustalony w załączniku do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, z późn. zm.), następne 5 cyfr stanowi numer rodziny wielodzietnej nadany w procesie rejestracji pierwszej osoby z rodziny wielodzietnej, następne 2 cyfry stanowią numer kolejno przypisany członkowi rodziny wielodzietnej w tej rodzinie, a ostatnie 3 cyfry stanowią numer kolejny Karty wydanej danemu członkowi rodziny wielodzietnej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (Dz.U.2014.1954), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.2017.1428).