Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.75.476

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 lutego 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji2)

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Przepisy rozporządzenia określają:
1) sposób unieważniania dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych;
2) wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu;
3) wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
4) sposób przechowywania zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) sposób prowadzenia ewidencji zaświadczeń, o których mowa w pkt 2 i 3.
§  2. 
1.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów, przyjmując pojazd wycofany z eksploatacji, unieważnia:
1) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, przez odcięcie prawego dolnego rogu, o powierzchni co najmniej 1 cm2, strony tytułowej dokumentu;
2) tablice rejestracyjne przez ich przedziurkowanie w miejscu pomiędzy wyróżnikiem powiatu a wyróżnikiem pojazdu albo pomiędzy wyróżnikiem województwa, jeżeli nie występuje wyróżnik powiatu, a wyróżnikiem pojazdu, trzema otworami o średnicy około 1 cm, ułożonymi w odstępach 1 cm od krawędzi najbliższego otworu, w linii równoległej do pionowej krawędzi tablicy.
2.  Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, zwraca unieważnione dokumenty oraz tablice rejestracyjne właścicielowi pojazdu.
§  3.  Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Egzemplarze zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, które pozostają u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, powinny być zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych i przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach.
2.  Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przechowywane w szafie metalowej w teczkach według rodzaju zaświadczenia i roku wydania.
§  6. 
1.  Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu prowadzi ewidencję zaświadczeń, o których mowa w § 3 i 4, wydanych przez niego i przez przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów, z którymi zawarł umowę.
2.  Ewidencja zaświadczeń jest prowadzona w siedzibie przedsiębiorcy, odrębnie dla każdego rodzaju zaświadczenia, i obejmuje następujące dane związane z tym zaświadczeniem:
1) numer wydanego zaświadczenia, składający się z:
a) wyróżnika województwa, w którym przedsiębiorca prowadzi stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów, przy czym wyróżnik województwa określają przepisy o rejestracji i oznaczaniu pojazdów,
b) numeru kolejnego z wykazu przedsiębiorców, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
c) numeru kolejnego nadanego przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
2) dane właściciela pojazdu (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby);
3) numer rejestracyjny pojazdu;
4) znak wyróżniający państwa, w którym pojazd został zarejestrowany;
5) markę pojazdu;
6) typ pojazdu;
7) model pojazdu;
8) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu;
9) masę pojazdu wycofanego z eksploatacji, o której mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
3.  Dane, o których mowa w ust. 2, są wprowadzane do ewidencji niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia albo otrzymaniu zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
4.  Ewidencja zaświadczeń prowadzona jest w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
5.  Prowadzenie ewidencji zaświadczeń wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń. Przepis § 5 stosuje się odpowiednio.
§  7.  Zaświadczenia wydane według dotychczasowych wzorów zachowują ważność.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.4)
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. Urz. WE L 269 z 21.10.2000, str. 34, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 224).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458, z 2007 r. Nr 176, poz. 1236, z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 62, poz. 554), które utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1  

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O DEMONTAŻU POJAZDU (format A4)

Egz. nr .......
dane przedsiębiorcy wydającego zaświadczenie
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)1)
ZAŚWIADCZENIE O DEMONTAŻU POJAZDU
Nr......../........./.........
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) oraz działając na podstawie posiadanego zezwolenia/pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego/decyzji2) w zakresie zbierania odpadów/gospodarki odpadami2) wydanego przez .....................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu administracji publicznej)
i umowy zawartej z2): ..........................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa)2)

jako: ................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP)
prowadząc stację demontażu/punkt zbierania pojazdów2) w ............................................................................................................
(adres)
wpisany pod nr ............... do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

zaświadczam, że przyjąłem do demontażu pojazd o następujących danych:
1.Numer rejestracyjny pojazdu .......................................................................................................................................................................
2.Marka ........................................ typ (jeżeli występuje) ............................................. model .....................................................................
3.Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy ..............................................................................................................................
4.Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji3) .................................................................................................................................................
(wyrażona w Mg)
5.Znak wyróżniający państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany ...........................................................................................................
6.Właściciel pojazdu4) ....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.................................................................................................................................... obywatelstwo2).........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
7.Osoba upoważniona przez właściciela (jeżeli występuje) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.............................................................................................................................................. obywatelstwo2) ..............................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
oraz oświadczam, że unieważniłem dowód rejestracyjny – seria i numer2)5) ..........................., kartę pojazdu, jeżeli była wydana – seria i numer2)5) ....................., oraz tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ......................... – sztuk2)5) ..., przyjętego pojazdu.
8.Uwagi przedsiębiorcy6) ................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(miejscowość)(data wydania zaświadczenia)
..........................................................................................................................
(podpis właściciela przekazanego pojazdu

lub osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko7), podpis)
Objaśnienia:

1) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu nazwy i adresu siedziby przedsiębiorcy.

2) Pominąć wyrazy, jeżeli nie mają zastosowania.

3) Wpisać masę pojazdu wycofanego z eksploatacji, o której mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Wpisać dane właściciela pojazdu, innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli przedłożony zostanie dokument potwierdzający własność.

5) Pominąć odpowiednie wyrazy w przypadku, gdy:

a) zamiast dowodu rejestracyjnego przedłożono dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

b) właściciel pojazdu złożył oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

6) Wpisać:

a) informację o dokumentach, o których mowa w objaśnieniach 4 i 5,

b) inne uwagi, ważne dla wystawienia tego zaświadczenia i wyrejestrowania pojazdu.

7) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu imienia i nazwiska osoby wydającej zaświadczenie.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU

Egz. nr .......
dane przedsiębiorcy wydającego zaświadczenie
(nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)1)
ZAŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU NIEKOMPLETNEGO POJAZDU
Nr......../........./.........
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1610) oraz działając na podstawie posiadanego zezwolenia/pozwolenia/pozwolenia zintegrowanego/decyzji2) w zakresie zbierania odpadów /gospodarki odpadami2) wydanego przez ..................................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu administracji publicznej)
i umowy zawartej z2): ..........................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacji REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP

przedsiębiorcy, z którym została zawarta umowa)2)

jako: ................................................................................................................................................................................
(nazwa, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej NIP)
prowadząc stację demontażu/punkt zbierania pojazdów2) w ............................................................................................................
(adres)
wpisany do rejestru pod nr ............... prowadzonym przez marszałka województwa na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)

zaświadczam, że przyjąłem do demontażu pojazd o następujących danych:
1.Numer rejestracyjny pojazdu .......................................................................................................................................................................
2.Marka ........................................ typ (jeżeli występuje) ............................................. model .....................................................................
3.Numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy ..............................................................................................................................
4.Masa pojazdu wycofanego z eksploatacji3) .................................................................................................................................................
(wyrażona w Mg)
5.Znak wyróżniający państwa, w którym pojazd jest zarejestrowany ...........................................................................................................
6.Właściciel pojazdu4) ....................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.................................................................................................................................... obywatelstwo2).........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
7.Osoba upoważniona przez właściciela (jeżeli występuje) ...........................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa)
.............................................................................................................................................. obywatelstwo2) ..............................................
(adres zamieszkania lub siedziba)
oraz oświadczam, że unieważniłem dowód rejestracyjny – seria i numer2)5) ..........................., kartę pojazdu, jeżeli była wydana – seria i numer2)5) ....................., oraz tablice rejestracyjne o numerze rejestracyjnym ......................... – sztuk2)5) ..., przyjętego pojazdu.
8.Uwagi przedsiębiorcy6) ...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(miejscowość)(data wydania zaświadczenia)
..........................................................................................................................
(podpis właściciela przekazanego pojazdu

lub osoby upoważnionej)

(imię i nazwisko7), podpis)
Objaśnienia:

1) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu nazwy i adresu siedziby przedsiębiorcy.

2) Pominąć wyrazy, jeżeli nie mają zastosowania.

3) Wpisać masę pojazdu wycofanego z eksploatacji, o której mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) Wpisać dane właściciela pojazdu, innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym, jeżeli przedłożony zostanie dokument potwierdzający własność.

5) Pominąć odpowiednie wyrazy w przypadku, gdy:

a) zamiast dowodu rejestracyjnego przedłożono dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym, wydany przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu,

b) właściciel pojazdu złożył oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, zgodnie z przepisami o rejestracji i oznaczaniu pojazdów.

6) Wpisać:

a) informację o dokumentach, o których mowa w objaśnieniach 4 i 5,

b) inne uwagi, ważne dla wystawienia tego zaświadczenia i wyrejestrowania pojazdu.

7) Wydruk w zaświadczeniu we wskazanym miejscu imienia i nazwiska osoby wydającej zaświadczenie.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2020 r.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.79) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2020 r.